สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57N0026
ชื่อโครงการ : การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบประปาภูเขาของชุมชนลัวะบ้านนากึ๋น ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ทนุศักดิ์  อุดเต็น
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 4 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2557 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ที่สัมพันธ์กับการพัฒนาระบบการประปาภูเขา อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนลัวะบ้านนากึ๋น 2. เพื่อค้นหาสาเหตุของคุณภาพน้ำเสียระบบประปาภูเขาและศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำระบบประปาภูเขา 3. เพื่อหารูปแบบและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำของชุมชน เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ดี ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. เพื่อศึกษาศักยภาพทางธรรมชาติ ทางกายภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคมในการจัดการระบบประปาภูเขาอย่างมีส่วนร่วม 5. เพื่อสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำระบบประปาภูเขาของชุมชนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง