สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57N0031
ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้เพื่อเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของกลุ่มเยาวชนปกาเกอะญอ บ้านผาหมอน ดอยอินทนนท์ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
ชุดโครงการ : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ชุติพงศ์ พนาลัยสัมพันธ์
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 4 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2557 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนผาหมอนทั้งระบบ รวมถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของชุมชนตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบัน 2. เพื่อวิเคราะห์ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยคนสองรุ่นชุมชนผาหมอน 3. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเยาวชนบ้านผาหมอน