สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57N0032
ชื่อโครงการ : แนวทางการจัดการทรัพยากรของชุมชนบ้านป่าสักงาม เพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ชุดโครงการ : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ศรีเรือน  ไทยย้อย
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 4 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2557 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาข้อมูลศักยภาพด้านทรัพยากรที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวของบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านการจัดการทรัพยากรของบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 3. เพื่อศึกษาสถานการณ์ภายในและสถานการณ์ภายนอกในการจัดการทรัพยากรเอื้อต่อการท่องเที่ยวของบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 4. เพื่อหาแนวทางการจัดการทรัพยากร ในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านป่าสักงาม โดยการมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่