สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57S0002
ชื่อโครงการ : แนวทางการจัดการพื้นที่พรุเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนรอบป่าพรุโต๊ะแดง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และการขยายผลสู่การบริหารจัดการลุ่มน้ำบางนราตอนล่าง จังหวัดนราธิวาส
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  วิรัช เอี่ยมปลัด
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ต.ค. 2556 , สิ้นสุด : 30 ก.ย. 2557
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ในการจัดการป่าพรุโต๊ะแดงโดยชุมชนมีส่วนร่วม และสามารถตอบโจทย์การสร้างสันติสุขในระดับชุมชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 2. เพื่อศึกษาแนวทางการขยายผลองค์ความรู้การจัดการป่าพรุโต๊ะแดงโดยชุมชน สู่การจัดการในการบริหารจัดการลุ่มน้ำบางนราตอนล่างและใช้ประโยชน์จากพื้นที่พรุโต๊ะแดงโดยชุมชนร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส 3. เพื่อศึกษาแนวทางความร่วมมือแสวงหาทุนสนับสนุนจากภายนอกให้กับประชาคมพื้นที่พรุโต๊ะแดงในระยะแรก และสร้างกิจกรรมเพื่อแสวงหารายได้หมุนเวียนมาจัดการพื้นที่พรุโต๊ะแดงได้ด้วยตนเองในระยะยาว