สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57S0003
ชื่อโครงการ : ศึกษาความหลากหลายของสมุนไพรป่าชายเลน และแนวทางการใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพและสร้างอาชีพเสริม : กรณีศึกษา พื้นที่ป่าชายเลน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง และตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  วิวัฒน์  รอดทิม
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 เม.ย. 2557 , สิ้นสุด : 31 มี.ค. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อรวบรวมความรู้เรื่องของพืชสมุนไพรป่าชายเลน พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอ ท่าฉาง และ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งด้านชนิด สรรพคุณ การการกระจายตัวของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด 2. เพื่อทดลองแปรรูปพืชสมุนไพรป่าชายเลนและทดลองใช้เพื่อเป็นยารักษาโรคที่สอดคล้องกับปัญหาด้านสุขภาพของคนในพื้นที่ 3. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชน 4. เพื่อสร้างการรวมและสร้างสำนึกให้แก่กลุ่มสมาชิกใหม่ๆ ในการอนุรักษ์ป่าชายเลน และการจัดการทะเลชุมชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง