สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57S0005
ชื่อโครงการ : แนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบพี่สอนน้องของกลุ่มเยาวชน 5 สถาบัน เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็ก เยาวชน ในตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ชุดโครงการ : เด็ก เยาวชน และครอบครัว
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ภริตา  เลื่อนแก้ว
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 4 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2557 , สิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา และปัจจัยเสี่ยงต่อเด็ก-เยาวชน ในตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 2. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้แบบพี่สอนน้องของกลุ่มเยาวชน 5 สถาบัน 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเยาวชน 5 สถาบัน ในการสนับสนุนการเรียนรู้ของรุ่นน้องๆ ในชุมชน