สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57S0011
ชื่อโครงการ : การฟื้นฟูคลองและสร้างระบบการจัดการคลองต่ำที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์ของคนในพื้นที่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 กรณี การฟื้นฟูพันธุ์พืชพื้นบ้านริมคลองเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและการอนุรักษ์คลองต่ำ บ้านหูแร่
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ประวัติ บิณกาญจน์
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2557 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาพันธุ์พืชพื้นบ้านริมคลองว่ามีอะไรบ้าง สามารถอธิบายในลักษณะพันธุกรรมได้ 2. เพื่อศึกษาว่าเดิมคนในชุมชนใช้ประโยชน์พืชริมคลองเพื่อการบริโภคอย่างไร ก่อให้เกิดคุณค่าทางอาหารอย่างไร และก่อให้เกิดวัฒนธรรมชุมชนอย่างไร 3. เพื่อศึกษาสาเหตุพืชผักริมคลองลดน้อยลงและชาวบ้านให้ความสนใจนำมาบริโภคน้อยลง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกระทบอะไรบ้าง ทั้งผลกระทบด้านอาหาร ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อศึกษาการฟื้นฟูผักริมคลองขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งพาด้านอาหาร การสร้างสรรค์วัฒนธรรม การลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและการรักษาสิ่งแวดล้อม