สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57S0013
ชื่อโครงการ : สถานการณ์ปัญหาและแนวทางการนำภูมิปัญญาด้านพันธุกรรมท้องถิ่นและระบบเกษตรผสมผสาน เพื่อฟื้นฟูคลองลำแชง โดยสภาเยาวชนต้นน้ำเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  เจ๊ะเล๊าะ บิลอะหลี
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2557 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
3.1 เพื่อศึกษาการจัดการความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาด้านพันธุกรรมท้องถิ่น และการจัดการความรู้เกษตรผสมผสานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3.2 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูคลอง 3.3 เพื่อศึกษาวิธีการจัดการให้คนสนใจเข้ามาเที่ยวตามข้อ 1 และข้อ 2 3.4 เพื่อศึกษาการสร้างระบบการบริหารจัดการที่รองรับการท่องเที่ยวได้ทั้งในแง่ของการนำเที่ยว การบริการความสะดวกในเรื่องต่างๆ การรักษาสภาพแวดล้อม การรักษาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน การจัดการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 3.5 เพื่อผลักดันให้กิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถส่งผลต่อการฟื้นฟูคลอง