สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57S0014
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการบริหารจุดการน้ำคลองหลา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้งตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ปรีชา อ่องแก้ว
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2557 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
3.1 เพื่อศึกษาองค์ความรู้ลักษณะป่าริมคลอง ความสำคัญต่อปริมาณน้ำ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน การสูญเสียป่าริมคลอง ผลกระทบต่อปริมาณน้ำ และวิถีชีวิตของชาวบ้าน 3.2 ศึกษาการขับเคลื่อนการฟื้นฟูป่าริมคลองร่วมกับผู้ปกครองท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง 3.3 ศึกษาการสร้างกฎเกณฑ์กติการ่วมกันทุกฝ่าย ทุกคนไม่ทำลายป่าริมคลอง รวมถึงการไม่บุกรุกพื้นที่คลอง 3.4 ศึกษาการสร้างฝายที่เหมาะสมโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านผสมผสานเทคโนโลยี