สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57S0015
ชื่อโครงการ : ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการการอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น เพื่อการสร้างเศรษฐกิจของชุมชนในตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สุคนธ์  แซ่อุ๋ย
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2557 , สิ้นสุด : 28 ก.พ. 2559
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาระบบนิเวศน์คลองละอุ่น 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของวังปลาและวิถีชีวิตชุมชน 3. เพื่อศึกษามูลค่าจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรวังปลา 4. เพื่อทบทวนการอนุรักษ์พันธุ์ปลาวังปลาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และกำหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากร