สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57S0016
ชื่อโครงการ : รูปแบบการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ลอยน้ำ เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน บ้านชีมี ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ชุดโครงการ : เศรษฐกิจชุมชน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  วิโรจน์ เดชสองแพรก
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2557 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
3.1 เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับ “การจัดการป่าชายเลน ป่าจากบริเวณอ่าวกะเปอร์” และ “การสร้างเศรษฐกิจชุมชนบ้านชิมิ” ที่ศูนย์เรียนรู้ลอยน้ำ 3.2 เพื่อศึกษากระบวนจัดการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ลอยน้ำเกี่ยวกับ “การจัดการป่าชายเลน ป่าจากบริเวณอ่าวกะเปอร์” และ “การสร้างเศรษฐกิจชุมชนบ้านชิมิ” ให้แก่เยาวชนในชุมชน 3.3 เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ลอยน้ำ ที่สามารถดำเนินภารกิจทั้ง 2 ข้อได้อย่างต่อเนื่อง