สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57S0017
ชื่อโครงการ : การฟื้นฟูทรัพยากรและการแก้ไขปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งบริเวณปากน้ำปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  เชาว์ อินขามป้อม
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2557 , สิ้นสุด : 28 ก.พ. 2559
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลบริเวณปากน้ำปากพญาในอดีต และลักษณะการพึ่งพาทรัพยากรดังกล่าวของชาวบ้าน 2. เพื่อศึกษาสาเหตุความเสื่อโทรมของทรัพยากรในระยะต่อมา ลักษณะความเสื่อมโทรมของทรัพยากร และผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้าน 3. เพื่อศึกษาลักษณะการเกิดขึ้นของคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง ลักษณะการส่งผลกระทบซ้ำเติมทั้งต่อทรัพยากรและต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้าน 4. เพื่อสร้างแนวทางการสร้างเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งในส่วนของการเกิดพื้นที่และการยอมรับของชาวชาวบ้านที่ทำประมงในบริเวณดังกล่าว 5. เพื่อสร้างแนวทางการสร้างแนวป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง และการเพิ่มพื้นที่ดินชายฝั่งและพื้นที่ป่าชายเลน 6. เพื่อใช้ความรู้ที่ได้และผลของโครงการที่เกิดขึ้นขยายเป็นความรู้ความเข้าใจที่จะช่วยให้ชาวบ้านทำการประมงแบบคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมากขึ้น