สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57S0018
ชื่อโครงการ : การสร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญาในการแปรรูปอาหารของชุมชนประมงพื้นบ้านบางแห่ง ในพื้นที่ จ.ปัตตานี
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  มะรอบี เจ๊ะมะ
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2557 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาการแปรรูปอาหารทะเลแต่ละประเภท ในชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดปัตตานี 2. เพื่อศึกษากระบวนการการแปรรูปอาหารทะเลแต่ละประเภท ในชุมชนที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย และความสัมพันธ์ของการแปรรูปอาหารทะเลกับวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งวิถีปฏิบัติของชุมชนในการถ่ายทอดความรู้ภายในชุมชนที่ยืนอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางสังคมและธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ