สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57S0022
ชื่อโครงการ : แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเยาวชนและแกนนำเครือข่ายอนุรักษ์ชุมชนบ้านนางกำ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดโครงการ : เด็ก เยาวชน และครอบครัว
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  วุฒิชัย  ขนอม
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2557 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลศักยภาพชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนบ้านนางกำ ในด้านประวัติความเป็นมา ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม แหล่งหญ้าทะเลและโลมาสีชมพูกลุ่มอาชีพในชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ฯลฯ 2. เพื่อหาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเยาวชน แกนนำเครือข่ายอนุรักษ์ในชุมชน 3. เพื่อจัดทำแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยวทั้งทางบก ทางทะเล และปฏิทินการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน