สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57S0024
ชื่อโครงการ : กระบวนการสร้างสำนึกชาวนาอินทรีย์เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนขบวนชาวนาอินทรีย์ จ.พัทลุง
ชุดโครงการ : เกษตรกรรมยั่งยืน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  เทพรัตน์ จันทพันธ์
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2557 , สิ้นสุด : 28 ก.พ. 2559
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อสังเคราะห์ กระบวนการสร้างสำนึกชาวนาอินทรีย์เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนขบวนชาวนาอินทรีย์ จ.พัทลุง 2. เพื่อประมวลองค์ความรู้และสังเคราะห์องค์ความรู้เรื่องข้าว และเครือข่ายชาวนาอินทรีย์ จังหวัดพัทลุง” ที่เกิดจากภาคปฏิบัติการจริงของชาวนาอินทรีย์ ใน 4 โครงการวิจัย และระดับเครือข่าย ในประเด็นของ การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นบ้าน การผลิตและการแปรรูปข้าวอินทรีย์ การบริหารจัดการกลุ่มชาวนา และการสร้างการเรียนรู้การทำนาอินทรีย์ 3. เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของกลุ่มองค์กร ชาวนาอินทรีย์ และกลไกเครือข่ายชาวนาอินทรีย์ จังหวัดพัทลุง 4. เพื่อสร้างการเคลื่อนไหวของเครือข่ายชาวนาอินทรีย์ จังหวัดพัทลุง ในการผลักดันเชิงนโยบาย