สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57S0026
ชื่อโครงการ : พันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่เหมาะกับภูมินิเวศชุมชนนาปะขอ ในสภาวะการเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษาชุมชนนาปะขอ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ชุดโครงการ : เกษตรกรรมยั่งยืน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ธิดา คงอาษา
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2557 , สิ้นสุด : 28 ก.พ. 2559
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อค้นหาพันธุ์ข้าวพื้นบ้านที่เหมาะสมกับภูมินิเวศน์ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆโดยการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตข้าวพื้นเมือง 5 สายพันธุ์ที่เติบโตในระบบนิเวศที่แตกต่างกัน 2. เพื่อทบทวนภูมิปัญญาและองค์ความรู้ข้าวพื้นบ้านที่ทนแล้ง/น้ำท่วมที่สามารถปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ 3. เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนในการเรียนรู้และสืบสานการทำนาอินทรีย์ใช้พันธุ์กรรมพื้นบ้าน 4. เพื่อปกป้องพื้นที่ผลิตข้าวและความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยกระบวนการชุมชน “คืนเรินข้าวสู่ชุมชนด้วยวัฒนธรรมข้าวพื้นบ้านภาคใต้