สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57S0027
ชื่อโครงการ : การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวพันธุ์พื้นบ้าน เกษตรอินทรีย์บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 5 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ชุดโครงการ : เกษตรกรรมยั่งยืน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  อำมร สุขวิน
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2557 , สิ้นสุด : 28 ก.พ. 2559
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
3.1 เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้จากภูมิปัญญาการทำนาแบบดั้งเดิม การทำนาอินทรีย์และองค์ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่สำหรับใช้ในการพัฒนากระบวนการในการผลิตข้าวอินทรีย์ของชุมชน 3.2 เพื่อค้นหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวพันธุ์พื้นบ้าน บ้านท่าช้าง ที่สามารถนำไปสู่การลดต้นทุนและการเพิ่มปริมาณผลผลิตข้าวต่อไร่ 3.3 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการลดต้นทุนและเพิ่มปริมาณผลิตข้าวให้แก่คนในชุมชน 3.4 เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนในการเรียนรู้และสืบทอดเจตนารมณ์การทำนาข้าวพันธุ์พื้นบ้านอินทรีย์