สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57S0028
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์สาธิตวิสาหกิจ บ้านท่าช้าง ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ชุดโครงการ : เกษตรกรรมยั่งยืน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  มาลี  พันธ์วงค์
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2557 , สิ้นสุด : 28 ก.พ. 2559
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
3.1 เพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการของกลุ่มศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจและหนุนเสริมกระบวนการทำนาอินทรีย์ในพื้นที่ 3.2 เพื่อขยายผลประสบการณ์การบริหารฯและส่งเสริมกระบวนการผลิตและจำหน่ายที่เป็นธรรม 3.3 เพื่อเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของกลุ่ม ที่เกื้อกูลกับเครือข่ายชาวนาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงภายใต้รูปแบบการผลิตข้าวพันธุ์พื้นบ้านและการทำนาแบบอินทรีย์