สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG57S0030
ชื่อโครงการ : แนวทางการพัฒนาห้องเรียนภูมิปัญญาเพื่อการสืบทอดอัตลักษณ์คนไทดำ โดยการมีส่วนร่วม เครือข่ายชุมชนไทดำภาคใต้
ชุดโครงการ : เด็ก เยาวชน และครอบครัว
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ภัสรา รู้พันธ์
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.ย. 2557 , สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาบทเรียนกระบวนการเรียนรู้และสืบถอดภูมิปัญญา อัตลักษณ์ไทดำแบบดั้งเดิมในวิถีของชุมชนไทดำ 2. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในชุมชนท้องถิ่นของภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ชุมชนไทดำทับชัน-ไทรงาม จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเครือข่ายชุมชนไทดำในภาคใต้ 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพี่น้องชาติพันธุ์ไทดำในชุมชน ท้องถิ่น, กลุ่มไทดำกับคนกลุ่มอื่นๆ ( เช่น กลุ่มคนใต้ ) และเพื่อนเครือข่ายไทดำภาคใต้ 4. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเพื่อนเครือข่ายไทดำภาคใต้ ในการสืบทอดภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทดำ