สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG58M0001
ชื่อโครงการ : ศึกษาวิจัยด้านอัตรากำลังคนที่เหมาะสมในการทำงานและด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน
ชุดโครงการ :
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  กีรติกร บุญส่ง
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.พ. 2558 , สิ้นสุด : 31 ม.ค. 2559
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. วิเคราะห์อัตรากำลังคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน พร้อมเสนอแผนกำลังคนและแนวทางการบริหารกำลังคนให้เป็นไปตามแผนกำลังคน 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน พร้อม จัดทำ Model คุณภาพชีวิตการทำงาน และข้อเสนอในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานของ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น