สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG58M0002
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ชุดโครงการ : การบริหารจัดการท้องถิ่น
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  เส็ง ชื่นอุระ
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 8 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 มี.ค. 2558 , สิ้นสุด : 31 ต.ค. 2559
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
4.1 เพื่อศึกษาประวัติและความเป็นมาของตำบลบ้านคาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 4.2 เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของน้ำ แหล่งน้ำ ความต้องการใช้น้ำ และการบริหารจัดการน้ำของชุมชนตั่งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 4.3 เพื่อศึกษาปัจจัยเงื่อนไขของการบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบ้านคา 4.4 เพื่อค้นหารูปแบบการบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบ้านคา