สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG58M0003
ชื่อโครงการ : รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำนาที่เน้นการพึ่งพาตนเองของชุมชนตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุดโครงการ : เกษตรกรรมยั่งยืน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  บังอร คุณโอนด
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 8 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 มี.ค. 2558 , สิ้นสุด : 31 ต.ค. 2559
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของชาวนาในตำบลมะขามล้ม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษาการทำนาของชุมชนตำบลมะขามล้ม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 3. เพื่อศึกษาปัจจัย เงื่อนไข และกระบวนการในการทำนาที่เน้นการพึ่งพาตนเองของชุมชน 4. เพื่อค้นหารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการทำนาที่เน้นการพึ่งพาตนเองของชุมชนตำบลมะขามล้ม