สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG58N0001
ชื่อโครงการ : การค้นหาเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การสร้างโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
ชุดโครงการ : -
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ต.ค. 2557 , สิ้นสุด : 30 ก.ย. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อค้นหาและพัฒนาเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้สามารถพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและบริบทพื้นที่และตามความจำเป็นเร่งด่วนของการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัดและระดับชาติ 2. ติดตามหนุนเสริมเครือข่ายชุมชนบ้านพระปรางค์ เครือข่ายชุมชนถนนพระร่วง และเครือข่ายชุมชนบ้านวังหาด จังหวัดสุโขทัย ให้สามารถพัฒนา CBT ด้วยกระบวนการ CBR 3. เพื่อยกระดับงานวิจัยการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่การเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา : และสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา และเครือข่ายชุมชนเพื่อให้เห็นคุณค่าของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้กรอบของรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) 4. เพื่อสร้างเครือข่าย / เชื่อมร้อยชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านการพัฒนา CBT ด้วย กระบวนการวิจัยวิจัยเพื่อท้องถิ่น