สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG58N0002
ชื่อโครงการ : แนวทางการยกระดับองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (ปีที่2)
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  จรัญยา แดงน้อย
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ต.ค. 2557 , สิ้นสุด : 30 ก.ย. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อค้นหารูปแบบการสนับสนุนและกระบวนทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. เพื่อศึกษาแนวทางการสนับสนุนทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เมืองชายแดนภาคเหนือ 3. เพื่อศึกษาแนวทางการสนับสนุนทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ 4. เพื่อยกระดับงานวิจัยผ่านการสนับสนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ