สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG58N0003
ชื่อโครงการ : พัฒนาผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยชุมชนบ้านจอมทอง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ชุดโครงการ : เศรษฐกิจชุมชน
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ธวัช บัวขาว
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ก.พ. 2558 , สิ้นสุด : 31 ม.ค. 2559
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อลดปริมาณของเสีย (ขี้เลื่อย) โดยวิธีการแปรรูป/พัฒนาผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อย 2. เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนบ้านจอมทอง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์รอง 1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชนและสถานการณ์ขี้เลื่อยของชุมชนบ้านจอมทอง 2. ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อย เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนบ้านจอมทอง 3. เพื่อประเมินศักยภาพด้านการจัดการการผลิตของชุมชนบ้านจอมทอง 4. เพื่อประเมินศักยภาพด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อย