สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG58N0005
ชื่อโครงการ : กระบวนการสหกรณ์ สู่ความมั่นคงด้านอาหารบ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชุดโครงการ : การบริหารจัดการท้องถิ่น
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  เทวัญ  ปัญญาประเสริฐ
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี 6 เดือน  |  เริ่มต้น : 1 ก.พ. 2558 , สิ้นสุด : 31 ก.ค. 2559
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาข้อมูลสถานการณ์การผลิตจนถึงการตลาดข้าว จากอดีต-ปัจจุบัน เพื่อสะท้อนศักยภาพ-ทุนเดิม, ปัญหา-สาเหตุ ของการผลิตข้าวในบ้านปางหมู 2. เพื่อศึกษาข้อมูลการบริโภคข้าว และการใช้ประโยชน์อื่นๆของคนบ้านปางหมู 3. เพื่อค้นหากระบวนการที่ได้ผลในการส่งเสริม กระตุ้น รณรงค์ให้คนบ้านปางหมูใช้ข้าวเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพควบคู่กับการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆ 4. เพื่อค้นหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าข้าว และการจัดการที่เป็นธรรมผ่านรูปแบบกระบวนการสหกรณ์ฉบับบ้านปางหมูภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มข่ายที่เข้าร่วม