สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG58S0002
ชื่อโครงการ : การจัดการความรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์อัตลักษณ์ชาวส่วย บ้านสร้างโหง่น ตำบลหนองไฮ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
ชุดโครงการ : -
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  คิด แก้วคำชาติ
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ต.ค. 2557 , สิ้นสุด : 30 ก.ย. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชนชาวส่วย นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพทีมนักวิจัยชุมชนในการสืบค้นข้อมูลโดยเน้นกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้คนในชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของตน 3.เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ของชุมชน นำไปสู่การนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดแนวทางในการทำงานพัฒนาชุมชน 4.เพื่อวิเคราะห์หารูปแบบแนวทางในการฟื้นฟู อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของอย่างรู้คุณค่าของชุมชนต่อไป