สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  RDG58S0003
ชื่อโครงการ : กระบวนการสืบสานภูมิปัญญาล้านนากรณีศึกษาโครงการหน่อคำลำแก้ว โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา เชียงใหม่
ชุดโครงการ : -
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  ยุทธการ ขันชัย
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ต.ค. 2557 , สิ้นสุด : 30 ก.ย. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพื่อศึกษาบทเรียนการจัดกระบวนการสืบสานภูมิปัญญาของโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ในเรื่องการสอนของครู ที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ที่เป็นเยาวชน จนศิษย์ได้รับการยอมรับจากครูว่าเป็น “หน่อคำ ลำแก้ว” ที่สามารถถ่ายทอดความรู้สืบต่อครูไปในอนาคตได้ 2. เพื่อศึกษาปัจจัย ความสำเร็จ ความล้มเหลว ในการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ทั้งทางด้านของครู และเยาวชนที่เป็นศิษย์รวมไปถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นในรูปแบบของโฮงเฮียนสืบสานว่ามีความสำเร็จ สามารถนำไปใช้ได้จริงในสังคมปัจจุบัน 3. เพื่อนำองค์ความรู้การสืบสานภูมิปัญญา ไปขยายผลสู่ท้องถิ่นอื่นๆ