สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 

รหัสโครงการ :  SRI58M0401
ชื่อโครงการ : วิจัยเชิงสังเคราะห์การวิจัยเพื่อท้องถิ่นจากมิติยุทธศาสตร์เรื่องความเป็นธรรมและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ชุดโครงการ : -
ชื่อหัวหน้าโครงการ :  สุริชัย หวันแก้ว
ระยะเวลาโครงการ : 1 ปี  |  เริ่มต้น : 1 ต.ค. 2557 , สิ้นสุด : 30 ก.ย. 2558
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการโครงการ
   
วัตถุประสงค์โครงการ :
เพื่อทำความเข้าใจและประเมินศักยภาพว่า งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับประเด็นการสร้างความเป็นธรรมและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมหรือไม่ อย่างไร ในมิติใดและในระดับบ้าง รวมถึงมีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดใดที่ส่งผลให้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสามารถเชื่อมโยงไปสู่การสร้างความเป็นธรรมและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้เกิดขึ้นในระดับแตกต่างกัน เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอการพัฒนากระบวนการสร้างความเป็นธรรมและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมจากฐานล่าง