สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : เด็ก เยาวชน และครอบครัว
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG57S0030 แนวทางการพัฒนาห้องเรียนภูมิปัญญาเพื่อการสืบทอดอัตลักษณ์คนไทดำ โดยการมีส่วนร่วม เครือข่ายชุมชนไทดำภาคใต้

1 ก.ย. 57
 RDG57S0029 การจัดการความรู้และสืบสานภูมิปัญญาด้วยพลังวัฒนธรรมและชาติพันธุ์จากท้องถิ่นสู่อาเซียน

1 ก.ย. 57
 RDG57S0023 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชนนอกระบบโดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเมืองเวียงสระ เทศบาลตำบลเมืองเวียง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 ก.ย. 57
 RDG57S0022 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเยาวชนและแกนนำเครือข่ายอนุรักษ์ชุมชนบ้านนางกำ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 ก.ย. 57
 RDG57S0008 รูปแบบการเสริมสร้างเยาวชนต้นแบบ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านกาแระ ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

1 ก.ย. 57
 RDG57S0007 แนวทางการสร้างอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อสร้างรายได้และความสามัคคี ของกลุ่มเยาวชน บ้านบูเกะแว ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

1 ก.ย. 57
 RDG57S0006 รูปแบบการพัฒนาเยาวชนของชุมชนโดยบทบาทของมัสยิดและผู้นำชุมชนบ้านบือแนลาแล ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

1 ก.ย. 57
 RDG57S0005 แนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบพี่สอนน้องของกลุ่มเยาวชน 5 สถาบัน เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็ก เยาวชน ในตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

1 ก.ย. 57
 RDG57S0004 แนวทางการพัฒนากลุ่มเยาวชนของมัสยิดโต๊ะทูวอให้สอดคล้องกับแนวทางอิสลาม ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

1 เม.ย. 57
 RDG57N0008 ศึกษาแนวทางการจัดการอาหารด้วยภูมิปัญญาปกาเกอะญอโดยแกนนำเยาวชนปกาเกอะญอบนพื้นที่สูง และการมีส่วนร่วมของผู้รู้ในชุมชน บ้านห้วยกระต่าย และบ้านแม่ลามาน้อย ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 ส.ค. 57
 RDG57E0058 การสร้างนโยบายสาธารณะด้านสวัสดิการการอ่านในเด็กปฐมวัย ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

1 ส.ค. 57
 RDG57E0057 การศึกษาระบบนิเวศน์ในนาข้าวของเด็กและเยาวชนกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการเกษตรของชุมชนบ้านนาสะไมย์ ตำบลนาสะไมย์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

1 ส.ค. 57
 RDG57E0056 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นการทำเกษตรปลอดภัยในโรงเรียนประถมศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน ตำบลห้องแชง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

1 ส.ค. 57
 RDG57E0055 การศึกษากระบวนการสร้างความร่วมมือในการหนุนเสริมชุมชนท้องถิ่นเพื่อดูแลเด็กพิเศษโดยการสร้างเวลาคุณภาพในกลุ่มผู้ปกครองคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ โรงพยาบาลยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร

1 ส.ค. 57
 RDG57E0046 การจัดการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของเยาวชนแบบมีส่วนร่วมชุมชนโคกคอน ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

1 ก.ค. 57
 RDG57E0029 รูปแบบการเสริมสร้างพลังเยาวชนเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนในการลดละเลิกการใช้สารเคมี ชุมชนหนองบัวน้อย ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

1 พ.ค. 57
 RDG57E0028 รูปแบบการเสริมสร้างพลังเด็กและเยาวชนในการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

1 พ.ค. 57
 RDG57E0027 รูปแบบการเรียนรู้ พิธีกรรม ความเชื่อ เกี่ยวกับปู่ดอนหอเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

1 พ.ค. 57
 RDG57E0026 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพและบทบาทเยาวชนในการจัดการป่าชุมชนภายใต้สถานการณ์แย่งชิงทรัพยากรชุมชนผาซ่อน โชคชัย ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

1 พ.ค. 57
 RDG57E0024 การเสริมสร้างพลังเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสุขในชุมชนหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

1 พ.ค. 57
 RDG56S0034 การพัฒนาหลักสูตรการจัดการทักษะชีวิตในสถานการณ์อุทกภัย เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน และสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเผชิญอุทกภัย กรณีศึกษา : โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20 ก.ย. 56
 RDG56S0033 แนวทางการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มเยาวชน วัด และ ชุมชนบ้านควนยูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

20 ก.ย. 56
 RDG56S0032 รูปแบบการสร้างเยาวชน ใจอาสา เพื่อทำงานทางสังคมขององค์กรภาคประชาสังคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20 ก.ย. 56
 RDG56S0031 แนวทางการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายครู เพื่อร่วมจัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานทรัพยากรในชุมชน ของเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

20 ก.ย. 56
 RDG56S0030 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคอาหารอินทรีย์ในพื้นที่อ่าวบ้านดอน โดยบทบาทของเครือข่ายเยาวชนผู้บริโภค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20 ก.ย. 56
 RDG56S0008 แนวทางการส่งเสริมบทบาทสตรีในการจัดการครอบครัวเพื่อสู่การสร้างครอบครัวสุขสันต์ (บาฮากียา) ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2

1 ก.ย. 56
 RDG56M0008 ศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดของกลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

20 ก.ย. 56
 RDG56M0007 การพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้ชีวิตผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

20 ก.ย. 56
 RDG56M0006 การค้นหาวิธีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องต่อการเรียนรู้ทักษะชีวิต สำหรับเด็กและเยาวชนตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

20 ก.ย. 56
 RDG56E0069 รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพและพลังเยาวชนในการเปลี่ยนแปลงชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู

1 ก.ย. 56

โครงการวิจัยทั้งหมด : 220 โครงการ
หน้า : 1 / 8
| 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>