สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : เศรษฐกิจชุมชน
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG58N0003 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยชุมชนบ้านจอมทอง ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

1 ก.พ. 58
 RDG57S0016 รูปแบบการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ลอยน้ำ เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชน บ้านชีมี ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

1 ก.ย. 57
 RDG57E0060 รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ลุ่มน้ำลำปาวตอนล่าง กรณีบ้านหนองอีกุ้ม ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

1 ก.ย. 57
 RDG57E0059 รูปแบบการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจของข้าวเขาวงปลอดสารเคมี ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

1 ก.ย. 57
 RDG57E0048 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนประมงบ้านทับปลาอย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านทับปลา ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

1 ก.ค. 57
 RDG57E0032 “การพัฒนากลยุทธ์การเสริมรายได้และลดต้นทุนการผลิตผักพื้นบ้านของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม”

1 พ.ค. 57
 RDG57E0021 การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มและการตลาดของธุรกิจชุมชนข้าวหอมทุ่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นบ้านหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

1 พ.ค. 57
 RDG57E0016 แนวทางการฟื้นฟูและพัฒนาระบบเศรษฐกิจอาหารของชุมชนชาวนาค้าขาย กรณีศึกษา บ้านโพน ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

1 เม.ย. 57
 RDG57E0015 รูปแบบที่เหมาะสมในการผลิตและการจัดการตลาดหมูปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูรายย่อย ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

1 เม.ย. 57
 RDG56S0026 ศึกษาแนวทางการพัฒนาร้านค้าทำดีมาร์ทเพื่อการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจและด้านการเยียวยา ของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

20 ก.ย. 56
 RDG56S0004 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มสตรีบ้านโตนกลอยและการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ เพื่อยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนของบ้านโตนกลอย ม.6 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

1 ก.ค. 56
 RDG56S0003 แนวทางการอนุรักษ์สายพันธุ์ การขยายพันธุ์ และการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดบ้านนา ของคนในตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

15 มี.ค. 56
 RDG56N0023 การประยุกต์ใช้บัญชีครัวเรือนเพื่อการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของชุมชนบ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

1 มิ.ย. 56
 RDG56N0020 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมของอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2

1 มิ.ย. 56
 RDG56N0019 การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการผลิตและการตลาดของกลุ่มผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจอินทรีย์ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

1 ก.ค. 56
 RDG56M0011 แนวทางการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการอัญมณีรายย่อย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในด้านการดำเนินธุรกิจอัญมณี ในจังหวัดจันทบุรี

20 ก.ย. 56
 RDG56E0061 กระบวนการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและเทศบาลเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำมูลตอนกลาง กรณีศึกษา : ตำบลนิคมและเทศบาลตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะที่ 2

1 ก.ย. 56
 RDG56E0049 กระบวนการสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าแตงหมอกบ้านโพนโพธิ์-หว้างาม ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

1 ส.ค. 56
 RDG55S0026 การถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำนาข้าวเพื่อสร้างชาวนารุ่นใหม่ของกลุ่มทำนาข้าวเกษตรอินทรีย์บ้านท่าด่าน ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

1 ก.ย. 55
 RDG55S0025 แนวทางการพัฒนาอาชีพเสริมจากปลากระตักของกลุ่มมุสลิมะฮ์ ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ระยะที่ 1

1 ก.ย. 55
 RDG55S0024 แนวทางการใช้ประโยชน์จากต้นจากเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมของกลุ่มสตรีพัฒนาบ้านพ่อเทพ หมู่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ระยะที่ 1

1 ก.ย. 55
 RDG55S0017 ปัญหาการเลี้ยงปลาช่อนทะเล และแนวทางการจัดการเลี้ยงปลาช่อนทะเล เพื่อเป็นอาชีพทางเลือกของประมงชายฝั่งขนาดเล็กชุมชนบ้านแหลมโพธิ์ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1

1 มิ.ย. 55
 RDG55N0020 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมของอำเภอหางดง และอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 1

1 เม.ย. 55
 RDG55M0013 การจัดการความรู้ทางการบัญชีและการบริหารการเงินเพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจช่างชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

1 ส.ค. 55
 RDG55M0012 การจัดการความรู้ การจัดทำบัญชีกองทุนเมือง ชุมชนบางบัว เขตบางเขน เพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนเมืองให้มีประสิทธิภาพ

1 ส.ค. 55
 RDG55M0002 กระบวนการสร้างการเรียนรู้ตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืนของชุมชนเกษตรพัฒนา อ.พัฒนานิคม จ. ลพบุรี

1 มี.ค. 55
 RDG55E0086 รูปแบบตลาดข้าวอินทรีย์ที่เหมาะสมกับกลุ่มวิสาหกิจร่วมใจโนนค้อทุ่ง ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

1 ส.ค. 55
 RDG55E0080 การศึกษารูปแบบการสร้างอาชีพของครอบครัวคนพิการแต่ละประเภทที่เหมาะสม สำหรับท้องถิ่น ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

1 ส.ค. 55
 RDG55E0074 การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งพืชอาหารเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคมของบ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 5 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

1 ก.ค. 55
 RDG55E0073 รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาบ้านหนองน้อย ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

1 ก.ค. 55

โครงการวิจัยทั้งหมด : 329 โครงการ
หน้า : 1 / 11
| 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>