สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : การศึกษากับชุมชน
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG57N0004 แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มผู้พิการโดยการมีส่วนร่วม บ้านแม่ตาหลวง หมู่ 1 และบ้านแม่ตาใน หมู่ 6 ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

1 มิ.ย. 57
 RDG57M0019 การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่เขตกันชนห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

1 ส.ค. 57
 RDG57M0016 การมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัยในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชุมชนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดเมตารางค์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

1 ก.ย. 57
 RDG57E0006 การพัฒนาระบบและกลไกเชิงสถาบันงานวิชาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ปีที่ 2)

1 พ.ค. 57
 RDG56S0050 การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมตามหลักสูตรมาตรฐานสากลผ่านสถานการณ์สังคม จังหวัดสตูล

20 ก.ย. 56
 RDG56S0049 พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนผู้เรียนผ่านกิจกรรมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดสตูล

20 ก.ย. 56
 RDG56S0048 แนวทางการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนของโรงเรียนขนาดกลาง จังหวัดสตูล

20 ก.ย. 56
 RDG56S0047 การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน จังหวัดสตูล

20 ก.ย. 56
 RDG56S0043 แนวทางการจัดการศูนย์เรียนรู้โรงเรียนคลองโต๊ะเหล็ม เพื่อสร้างสำนึกการอนุรักษ์แก่เยาวชน ชุมชนบ้านโคกพยอม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล

20 ก.ย. 56
 RDG56S0042 แนวทางการจัดการศูนย์เรียนรู้บ้านบากันเคย ต.ตันหยงโป อ.เมือง จ.สตูล

20 ก.ย. 56
 RDG56S0041 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการหนุนเสริมระบบเครือข่ายงานวิจัยประเด็นการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสตูล

20 ก.ย. 56
 RDG56S0039 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสนับสนุนศูนย์กีรออาตีประจำหมู่บ้านและการบริหารจัดการชมรมกีรออาตีลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

20 ก.ย. 56
 RDG56S0038 รูปแบบการบริหารจัดการระบบซากาตทรัพย์สินของมัสยิดอีตตะฮหรีร (พงยามู) โดยการมีส่วนร่วมชุมชน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

20 ก.ย. 56
 RDG56S0037 รูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษามลายูยาวี สำหรับนักเรียนตาดีกา ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

20 ก.ย. 56
 RDG56S0036 รูปแบบกิจกรรมการหนุนเสริมการสอนอ่านภาษามลายูกลางสำหรับนักเรียนตาดีกาโดยเยาวชนชุมชนปอฮนตือมอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

20 ก.ย. 56
 RDG56S0035 ศึกษาศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท้องถิ่น ของนักเรียน ครู และครูภูมิปัญญาในชุมชน กรณีโรงเรียนบ้านป่าตง อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20 ก.ย. 56
 RDG56S0016 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอาหรับสำหรับนักเรียนชั้นซานาวีย์ ของโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ระยะที่ 2

20 ก.ย. 56
 RDG56N0046 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษา : เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองลำพูน ที่ 1

20 ก.ย. 56
 RDG56N0045 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนของชนเผ่าพื้นเมือง กรณีศึกษาชุมชนบ้านมอวาคี-มูวีคี ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

20 ก.ย. 56
 RDG56N0044 วิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนบ้าน ห้วยหินลาดนอก ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

20 ก.ย. 56
 RDG56N0043 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนบ้านสบป้าก ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

20 ก.ย. 56
 RDG56N0042 รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

20 ก.ย. 56
 RDG56N0041 การพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

20 ก.ย. 56
 RDG56N0040 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

20 ก.ย. 56
 RDG56N0024 การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

1 ก.ค. 56
 RDG56N0022 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการขยายพันธุ์ต้นตะโกนาของกลุ่มสมาชิกทำร่มกระดาษสาและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

1 มิ.ย. 56
 RDG56E0076 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

20 ก.ย. 56
 RDG56E0070 รูปแบบการขยายผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเข้าสู่สถาบันการอุดมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

1 ก.ย. 56
 RDG56E0062 รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะแก่ครูผู้สูงอายุในการใช้ ICT เพื่อสนับสนุนงานบริหารและงานการเรียนการสอน กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านธาตุ ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 ก.ย. 56
 RDG56E0037 การพัฒนาตัวชี้วัดยโสธรเมืองแห่งการอ่าน

1 ก.ค. 56

โครงการวิจัยทั้งหมด : 288 โครงการ
หน้า : 1 / 10
| 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>