สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : การบริหารจัดการท้องถิ่น
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG58N0005 กระบวนการสหกรณ์ สู่ความมั่นคงด้านอาหารบ้านปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 ก.พ. 58
 RDG58N0004 การพัฒนาข้อกำหนดการอยู่ร่วมกันของชุมชนศีล 5 ของบ้านพระบาทห้วยต้ม หมู่ที่ 8 และบ้านชัยวงษา หมู่ที่ 22 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระยะที่ 2

1 มี.ค. 58
 RDG58M0002 การบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

1 มี.ค. 58
 RDG57S0010 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูบึง โดยการมีส่วนร่วมของมัสยิดและชุมชน ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

1 ก.ย. 57
 RDG57S0009 รูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการชมรมเยาวชนรักษ์ถิ่นโสร่งในการพัฒนาตนเองและชุมชนให้เข้มแข็ง : กรณีศึกษา ชุมชนโสร่ง 2 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

1 ก.ย. 57
 RDG57N0023 แนวทางการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเครื่องเงินใจงามพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

1 ก.ย. 57
 RDG57N0011 แนวทางการจัดการผลผลิตยางพาราของกลุ่มเกษตรกร ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

1 ส.ค. 57
 RDG57N0009 การพัฒนาการบริหารจัดการถนนคนเดินสันกำแพงที่มีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

1 ก.ค. 57
 RDG57N0002 การศึกษาและพัฒนากลไกการสนับสนุนเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ ปีที่ 4

1 ต.ค. 56
 RDG57M0013 การมีส่วนร่วมของชาวปะหล่อง บ้านปางแดง ตำบลทุ่งหลุก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในการหาทางออกจากการไร้สิทธิที่ดินทำกิน

1 เม.ย. 57
 RDG57M0012 ศึกษาปัญหาและรูปแบบการแก้ปัญหาที่ดินเพื่อความมั่นคงในการอยู่อาศัยของชุมชนบ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

1 เม.ย. 57
 RDG57M0011 สืบค้นประวัติการตั้งถิ่นฐานและวิถีวัฒนธรรม เพื่อยืนยันสิทธิชุมชนดั้งเดิมและแก้ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ชาวเล บ้านราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1 เม.ย. 57
 RDG57M0010 ศึกษารูปแบบการจัดการที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมโดยชุมชนเป็นแกนหลักของชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 1 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

1 เม.ย. 57
 RDG57M0009 ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินหลังสถานการณ์ภัยพิบัติสึนามิของชุมชนบ้านทับยาง ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

1 เม.ย. 57
 RDG57M0008 ศึกษาการเข้าถึงสิทธิในที่ดินต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการสร้างความมั่นคงของชุมชนลับแล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 เม.ย. 57
 RDG57M0007 การจัดกระบวนการและสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มแรงงานอิฐ เพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยและชุมชนใหม่ที่มั่นคง ชุมชนหาดสวนสุข ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 เม.ย. 57
 RDG57E0049 รูปแบบการจัดการน้ำเพื่อเกษตรกรรมแบบมีส่วนร่วมพื้นที่ดงบ้านอ้น ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

1 ก.ค. 57
 RDG57E0047 การจัดทำผังชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการพื้นที่สาธารณะริมฝั่งห้วยเซิม ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

1 ก.ค. 57
 RDG56S0027 กระบวนการแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินทำกิน เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับคนในพื้นที่ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

20 ก.ย. 56
 RDG56S0025 การพัฒนาศักยภาพกองทุนเกษตรกรเพื่อความมั่นคงด้านอาชีพของชุมชน ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

20 ก.ย. 56
 RDG56S0020 การสร้างธนาคารความดีเพื่อแก้ปัญหาสังคมของหมู่บ้าน : กรณีศึกษาชุมชนแม่เจ้าอยู่หัว ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

20 ก.ย. 56
 RDG56S0007 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการมัสยิดในเขตจาเราะบองอ ในการทำหน้าที่ด้านศาสนา การศึกษา สังคมและเศรษฐกิจ ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2

1 ก.ย. 56
 RDG56S0005 ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธนาคารเพื่อศีลห้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 2

1 ก.ย. 56
 RDG56N0032 ระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

1 ก.ย. 56
 RDG56N0031 การจัดการแหล่งน้ำสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

1 ก.ย. 56
 RDG56N0029 การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าฝ้ายทอมือที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมของกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

1 ก.ย. 56
 RDG56N0005 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า หมู่บ้านทาน ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

1 ธ.ค. 55
 RDG56N0003 กระบวนการสร้างชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมบ้านเวียงหนองล่อง ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

1 พ.ย. 55
 RDG56N0001 การพัฒนากลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของศูนย์ประสานงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปี 2556

1 ต.ค. 55
 RDG56M0026 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ดิน/ที่อยู่อาศัยของชุมชนอย่างยั่งยืน

20 ก.ย. 56

โครงการวิจัยทั้งหมด : 258 โครงการ
หน้า : 1 / 9
| 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>