สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG58S0004 การสร้างการเรียนรู้เรื่องการอพยพย้ายถิ่นเพื่อเสริมสร้างสันติสุขของชุมชนประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานี

1 ต.ค. 57
 RDG58N0002 แนวทางการยกระดับองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ (ปีที่2)

1 ต.ค. 57
 RDG58M0004 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

1 มี.ค. 58
 RDG57S0020 การปรับตัวของภูมิปัญญาชุมชนในการประดิษฐ์เครื่องมือประมงของชุมชนประมงพื้นบ้าน จ.ปัตตานี: กรณีศึกษาอวนสามชั้นบางประเภท

1 ก.ย. 57
 RDG57S0019 การปรับใช้นวัตกรรมไฟเบอร์กลาส เพื่อซ่อมบำรุงเรือประมงพื้นบ้านที่ชำรุดและหมดสภาพการใช้งาน จ.ปัตตานี

1 ก.ย. 57
 RDG57S0018 การสร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญาในการแปรรูปอาหารของชุมชนประมงพื้นบ้านบางแห่ง ในพื้นที่ จ.ปัตตานี

1 ก.ย. 57
 RDG57S0017 การฟื้นฟูทรัพยากรและการแก้ไขปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งบริเวณปากน้ำปากพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ก.ย. 57
 RDG57S0015 ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการการอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่น เพื่อการสร้างเศรษฐกิจของชุมชนในตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

1 ก.ย. 57
 RDG57S0014 แนวทางการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการบริหารจุดการน้ำคลองหลา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้งตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2

1 ก.ย. 57
 RDG57S0013 สถานการณ์ปัญหาและแนวทางการนำภูมิปัญญาด้านพันธุกรรมท้องถิ่นและระบบเกษตรผสมผสาน เพื่อฟื้นฟูคลองลำแชง โดยสภาเยาวชนต้นน้ำเขาพระ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2

1 ก.ย. 57
 RDG57S0012 การฟื้นฟูคลองและสร้างระบบการจัดการคลองต่ำที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์ของคนในพื้นที่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 กรณี การบริหารจัดการน้ำและการลดต้นทุน การทำนาบ้านนายสี

1 ก.ย. 57
 RDG57S0011 การฟื้นฟูคลองและสร้างระบบการจัดการคลองต่ำที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์ของคนในพื้นที่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2 กรณี การฟื้นฟูพันธุ์พืชพื้นบ้านริมคลองเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและการอนุรักษ์คลองต่ำ บ้านหูแร่

1 ก.ย. 57
 RDG57S0003 ศึกษาความหลากหลายของสมุนไพรป่าชายเลน และแนวทางการใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพและสร้างอาชีพเสริม : กรณีศึกษา พื้นที่ป่าชายเลน หมู่ที่ 1 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง และตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 เม.ย. 57
 RDG57S0002 แนวทางการจัดการพื้นที่พรุเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนรอบป่าพรุโต๊ะแดง ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และการขยายผลสู่การบริหารจัดการลุ่มน้ำบางนราตอนล่าง จังหวัดนราธิวาส

1 ต.ค. 56
 RDG57S0001 สร้างการเรียนรู้เพื่อผลิตซ้ำภูมิปัญญาในการทำการประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี ระยะที่ 2

1 ต.ค. 56
 RDG57N0029 การใช้กระบวนการของผู้มีส่วนได้เสียในการ แก้ไขปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคในครัวเรือน ของชุมชนบ้านห้วยไฮ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

1 ก.ย. 57
 RDG57N0027 การพัฒนาระบบการจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ของชุมชนบ้านผาสุข ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

1 ก.ย. 57
 RDG57N0026 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในระบบประปาภูเขาของชุมชนลัวะบ้านนากึ๋น ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

1 ก.ย. 57
 RDG57N0025 การผลิตชุดความรู้ในการจัดการทรัพยากร (ดิน น้ำ ป่า) ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อใช้ขยายผล

1 ส.ค. 57
 RDG57M0006 การจัดการระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองดำเนินสะดวกในพื้นที่ โซน 6

1 มี.ค. 57
 RDG57M0005 การบริหารจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรที่เกื้อกูลระบบนิเวศคลองดำเนินสะดวกในพื้นที่โซน 5

1 มี.ค. 57
 RDG57M0004 การจัดการเกษตรที่ยั่งยืนและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองดำเนินสะดวกในพื้นที่ โซน 4

1 มี.ค. 57
 RDG57M0003 การจัดการฟาร์มเกษตรและฟาร์มโคนมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียในคลองดำเนินสะดวก ในพื้นที่โซนที่ 3

1 มี.ค. 57
 RDG57M0002 การจัดการคลองเพื่อสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในคลองดำเนินสะดวกในพื้นที่โซนที่ 2

1 มี.ค. 57
 RDG57M0001 การจัดการสวนเกษตรเพื่อความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการน้ำเสียคลองดำเนินสะดวก ในพื้นที่โซนที่ 1

1 มี.ค. 57
 RDG57E0045 รูปแบบการบริหารจัดการน้ำประปาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย

1 ก.ค. 57
 RDG57E0044 ศึกษาภูมิปัญญาขี้ป่อมแกกับการฟื้นฟูระบบนิเวศในนาข้าว ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1 พ.ค. 57
 RDG57E0043 กระบวนการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองของชุมชนในการฟื้นฟูทรัพยากรลุ่มน้ำห้วยปวนแล้ง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1 พ.ค. 57
 RDG57E0042 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้นิเวศเพื่อฟื้นฟูต้นน้ำเลย

1 พ.ค. 57
 RDG57E0041 การศึกษาการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากป่าภูกระแตของเครือข่ายเด็กและเยาวชนตำบลเอราวัณ เพื่อการฟื้นฟูป่าภูกระแต อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

1 พ.ค. 57

โครงการวิจัยทั้งหมด : 536 โครงการ
หน้า : 1 / 18
| 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>