สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG52E0005 โครงการศึกษาแนวทางยุทธศาสตร์การวิจัยและการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี

1 เม.ย. 52
 RDG51S0038 สังเคราะห์การจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้

1 ก.ค. 51
 RDG51S0026 ศึกษาการฟื้นฟูสภาพคลองจำไหร ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1

1 ก.ค. 51
 RDG51S0024 ศึกษาแนวทางการฟื้นฟู อนุรักษ์คลองท่าฉางโดยชุมชนบ้านไทรใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ระยะที่ 1)

1 ก.ค. 51
 RDG51S0012 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าและบำรุงรักษาแหล่งนำชุมชนประเภทประปาภูเขา จังหวัดนราธิวาส

1 มิ.ย. 51
 RDG51S0009 ศึกษาแนวทางเพื่อจัดการป่าชายเลนบ้านเขาจีน

1 เม.ย. 51
 RDG51S0008 การศึกษากระบวนการปลูกไผ่เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินพื้นที่ป่าทุ่งเลี้ยงสัตว์ด่านพระยาพิพิธแบบมีสาวนร่วมของชุมชนบ้านบางแนะ ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา

1 มี.ค. 51
 RDG51S0003 "ประสานงานชุดเครือข่าย "การจัดการทรัพยากรอ่าวบ้านดอน" และองค์กรภาคี"

1 ต.ค. 50
 RDG51S0002 จัดการความรู้ชุมชนบ้านในทอน ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

1 ต.ค. 50
 RDG51N0029 รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำห้วยต้นยางที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตชุมชนบ้านทุ่งยาว ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

1 เม.ย. 51
 RDG51N0024 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำห้วยย่าพาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของบ้านสหกรณ์หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

1 เม.ย. 51
 RDG51N0019 กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำแม่ทาตอนปลาย

1 เม.ย. 51
 RDG51N0018 กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำแม่ทาตอนกลาง

1 เม.ย. 51
 RDG51N0017 กระบวนการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำแม่ทาตอนบน

1 เม.ย. 51
 RDG51N0016 การสังเคราะห์องค์ความรู้การจัดการลุ่มน้ำแม่ทาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

1 เม.ย. 51
 RDG51M0021 การศึกษาฟื้นฟูปูม้าในธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านสะพานหิน ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

1 ก.ย. 51
 RDG51M0016 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรระดับชุมชน:การพัฒนาที่มีผลกระทบต่อการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนิเวศทางทะเล ของชาวอูรักละโว้ย จังหวัดภูเก็ต

1 ก.ย. 51
 RDG51M0012 การศึกษากระบวนการดูแลรักษาและฟื้นฟูลุ่มน้ำห้วยผากโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มน้ำห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

1 เม.ย. 51
 RDG51M0004 ศึกษาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ละลุ-ป่า และคนในชุมชน เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนร่วมกันของบ้านคลองทราย ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว

1 ก.พ. 51
 RDG51E0108 "รูปแบบการจัดการป่าภูบักดีของชาวผู้ไท บ้านโนนสูง ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

1 ก.ค. 51
 RDG51E0102 การจัดการน้ำของชุมชนแบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาบ้านสวนกล้วย ตำบลกกทอง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

1 ก.ค. 51
 RDG51E0100 การพัฒนารูปแบบการจัดการพื้นที่ป่าสาธารณะ: กรณีศึกษาบ้านห้วยโตก ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

1 ก.ค. 51
 RDG51E0098 การฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์วังปลาในแม่น้ำเลย : กรณีศึกษาบ้านนาดินดำ ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

1 ก.ค. 51
 RDG51E0097 ช้าง คน ป่า แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนติดแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์

1 ก.ค. 51
 RDG51E0081 กระบวนการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ ชุมชนบ้านคันท่าเกวียน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

1 ส.ค. 51
 RDG51E0077 การปลูกผักอินทรีย์ทางเลือกในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำของชุมชนชานเมือง กรณีบ้านกะเพอสกวม ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

1 มิ.ย. 51
 RDG51E0076 การศึกษารูปแบบและแนวทางการแก้ไขปัญหาห้วยเสนงเน่าเสียอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรท้องถิ่น ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

1 มิ.ย. 51
 RDG51E0075 การศึกษาและประยุกต์ใช้วัฒนธรรมชุมชนเขมรในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำห้วยเสนง : กรณี ชุมชนตาเตียว ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

1 มิ.ย. 51
 RDG51E0074 ศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำห้วยเสนงเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

1 มิ.ย. 51
 RDG51E0068 ศึกษารูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าชุมชนโคกอีโด่ยที่เป็นแหล่งอาหารและก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน ชุมชนโคกอีโด่ย ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

1 มิ.ย. 51

โครงการวิจัยทั้งหมด : 536 โครงการ
หน้า : 10 / 18
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>