สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG51E0065 รูปแบบการจัดการป่าชุมชนดงต่อ - ดงยางเพื่อฟื้นฟูแหล่งอาหารและรายได้ของชุมชนบ้านบุ่งหวาย ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

1 มิ.ย. 51
 RDG51E0057 พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอาชีพชุมชนที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านโนนสูง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

1 ส.ค. 51
 RDG51E0055 กระบวนการและรูปแบบการจัดการพื้นที่ริมโขงเพื่อความมั่นคงทางอาหารของบ้านปากลา ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

1 ส.ค. 51
 RDG51E0054 รูปแบบการจัดการน้ำกุดอ้อ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านโขงใหญ่ ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

1 มิ.ย. 51
 RDG51E0052 การศึกษาการจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กในระดับไร่นาเพื่อการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านโนนสัง ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

1 มิ.ย. 51
 RDG51E0047 รูปแบบการจัดการป่าชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน: กรณีศึกษาป่าชุมชนดอนยาง ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

1 มิ.ย. 51
 RDG51E0035 ศึกษารูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในระดับครอบครัวที่เหมาะสมของชุมชนบ้านนาห้าง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

1 พ.ค. 51
 RDG51E0034 รูปแบบการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภูหินเหล็กไฟโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนาเจริญ ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

1 พ.ค. 51
 RDG51E0033 ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการฟื้นฟูภูไม้ซางโดยชุมชนบ้านทรายทอง-ทรายไหลแล้ง ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

1 พ.ค. 51
 RDG51E0025 นกกับการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ต้นน้ำลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ

1 พ.ค. 51
 RDG51E0024 ศึกษาศักยภาพชุมชนบนลุ่มน้ำลำปะทาวตอนบน

1 มิ.ย. 51
 RDG51E0018 การจัดการไฟป่าภูซำบก-ภูนกขี้ถี่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย

1 เม.ย. 51
 RDG51E0016 การศึกษารูปแบบการบูรณาการการจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนวังนอง ตำบลกุดข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

1 เม.ย. 51
 RDG50S0033 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอ่าวท่าชนะ โดยการใช้ภูมิปัญญาชุมชนประมงพื้นบ้าน อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 ก.ย. 50
 RDG50S0032 ศึกษาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในป่าพรุคันธุลีโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนรักษ์ท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 ก.ย. 50
 RDG50S0031 ศึกษาแนวทางการฟื้นฟูและอนุรักษ์ลุ่มน้ำคลองยัน โดยบทบาทของสภาเยาวชนลุ่มน้ำคลองยัน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี

1 ก.ย. 50
 RDG50S0028 แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 ก.ย. 50
 RDG50S0027 การจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ชุมชนคลองท่าปูน ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 ก.ย. 50
 RDG50S0026 แนวทางการจัดการเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นที่บ่อกุ้งร้างในพื้นที่ป่าชายเลน บ้านปากท่อ ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

1 ก.ย. 50
 RDG50S0025 แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บ้านธารน้ำร้อน ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 ก.ย. 50
 RDG50S0024 "แนวทางการจัดการทะเลชุมชน เพื่อการทำประมงกุ้งเคย และการสร้างอาชีพเสริมอย่างยั่งยืน ชุมชนบ้านท่าพิกุล ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี"

1 ก.ย. 50
 RDG50S0023 แนวทางการฟื้นฟูคลองท่าทองเพื่ออาชีพที่ยั่งยืนของชุมชนท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 ก.ย. 50
 RDG50S0022 "แนวทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน ของชุมชนหาดทรายแก้ว ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี"

1 ก.ย. 50
 RDG50S0020 การเคลื่อนไหวของชาวบ้านในการเรียนรู้และอนุรักษ์ป่าต้นน้ำไสโตน ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ก.ย. 50
 RDG50S0019 การสร้างกลุ่มและการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ปัญหาการดำรงชีวิตของชาวบ้านท้องโกงกาง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ก.ย. 50
 RDG50S0004 ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชายเลนยะหริ่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

1 พ.ค. 50
 RDG50N0051 การจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชน กรณีศึกษาเปรียบเทียบชุมชน 2 แห่งในจังหวัดลำพูน

1 ก.ย. 50
 RDG50N0048 การใช้ประโยชน์และการจัดการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมตามหลักภูมิสังคม กรณีศึกษาบ้านผาแมว ตำบลหัวเสือ อำภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

1 ก.ย. 50
 RDG50N0040 การจัดการเหมืองฝายในลุ่มน้ำแม่สารอย่างมีส่วนร่วม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

1 ก.ย. 50
 RDG50N0039 โครงสร้างของป่า การจัดการ และการใช้ประโยชน์ด้านของป่าโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาพื้นที่ป่าของชุมชนบ้านศรีบุญเรือง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

1 ก.ย. 50

โครงการวิจัยทั้งหมด : 536 โครงการ
หน้า : 11 / 18
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>