สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG50N0035 รูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการพึ่งตนเองที่เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพหลังเกิดภัยพิบัติของชุมชนบ้านขุนห้วย หมูที่ 1 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

1 ก.ย. 50
 RDG50N0025 กระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานชุมชนคนรักษ์ป่าที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของ ชุมชนบ้านปางจำปี ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

1 ก.ค. 50
 RDG50N0016 การพัฒนากระบวนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลำน้ำแม่สารอย่างมีส่วนร่วม ระยะที่ 2

1 พ.ค. 50
 RDG50N0009 กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูกล้วยไม้ในท้องถิ่นของชุมชนบ้านหัวแม่สุริน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 ม.ค. 50
 RDG50N0007 รูปแบบการจัดการที่ดินที่เหมาะสมบ้านดอยสะโง๊ะ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

1 ม.ค. 50
 RDG50M0027 ศึกษาการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากช้างกินพืชไร่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 ก.ย. 50
 RDG50M0013 ศึกษาแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

1 ก.ย. 50
 RDG50M0012 ศึกษาแนวทางลดผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งโดยชุมชนตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

1 ก.ย. 50
 RDG50M0001 ศึกษาสถานการณ์และแนวทางในการลดผลกระทบจากช้างป่าบุกรุกทำลายพื้นที่ทางการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณพื้นที่ซับวัวแดง-หนองเรือ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ระยะที่ 1

1 เม.ย. 50
 RDG50E0047 การบูรณาการองค์ความรู้ท้องถิ่นกับองค์ความรู้วิชาการสมัยใหม่ในการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ทามของชุมชนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง กรณีศึกษา: ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

1 ส.ค. 50
 RDG50E0043 รูปแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมและเหมาะสมของชุมชนบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

1 ส.ค. 50
 RDG50E0040 ตามรอยเส้นทางน้ำผุด กรณีศึกษาการจัดการน้ำผุดนาเลา ตำบลคอนสาร อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

1 ส.ค. 50
 RDG50E0036 รูปแบบการจัดการป่าภูขาม ที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา: ป่าภูขามตอนเหนือ ตำบลหัวนา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

1 ก.ค. 50
 RDG50E0035 รูปแบบการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำโดมใหญ่ ของชุมชน ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

1 ก.ค. 50
 RDG50E0028 รูปแบบการเพาะขยายพันธุปลาที่เหมาะสมในลุ่มแม่น้ำมูลตอนกลาง กรณีศึกษา: ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และ ตำบลหนองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

1 พ.ค. 50
 RDG50E0027 การกำจัดและใช้ประโยชน์จากสนมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาพื้นที่กุดบ้านและหนองงูเหลือม ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

1 พ.ค. 50
 RDG50E0026 ศึกษาชนิดพันธุ์พืชและการฟื้นตัวระบบนิเวศน์ป่าทาม/ป่ารอยต่อในเขตป่าชุมชนตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

1 พ.ค. 50
 RDG50E0025 การฟื้นตัวระบบนิเวศน์ป่าบุ่งป่าทามเพื่อการฟื้นฟูป่าทามชุมชน ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

1 พ.ค. 50
 RDG50E0024 การฟื้นฟูวิถีชีวิตควายทามเพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง กรณีศึกษา : พื้นที่ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

1 พ.ค. 50
 RDG50E0023 หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้การทำมาหากินของชุมชนในพื้นที่ป่าบุ่ง-ป่าทาม กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านเพียมาต (รัฐราษฎร์พิทยาคาร) ตำบลหนองแค อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

1 พ.ค. 50
 RDG50E0022 การจัดกระบวนการเรียนรู้การฟื้นฟูผักพื้นบ้านทามและอาหารพื้นเมือง กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวและโรงเรียนยางคำวิทยา ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

1 พ.ค. 50
 RDG50E0021 หลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การจัดการกระบวนการเรียนรู้ทรัพยากรพื้นที่ทามกุดขาคีม ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

1 พ.ค. 50
 RDG50E0017 การจัดการและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ด้านกล้วยไม้ป่า กรณีศึกษา : บ้านหนองครก บ้านตายอย ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ( ระยะที่ 2 )

1 พ.ค. 50
 RDG50E0004 กระบวนการจัดการเรียนรู้อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าทามเสียวแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนและองค์กรชุมชน กรณีศึกษา โรงเรียนจตุคามพัฒนา ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

1 พ.ค. 50
 RDG50E0003 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันไฟป่า : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติภูเรือ

1 ธ.ค. 49
 RDG49S0027 ศึกษาและจัดการป่าคลองมาเหลาอย่างมีส่วนร่วม บ้านทุ่งมะปรัง ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล

1 มิ.ย. 49
 RDG49S0017 ศึกษารูปแบบการจัดการป่าชายเลนของชุมชนบ้านหัวทาง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

1 เม.ย. 49
 RDG49S0008 การศึกษาผลกระทบจากการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อคืนระบบนิเวศให้แก่ลุ่มน้ำปากพนังและสร้างระบบการจัดการประตูระบายน้ำแบบมีส่วนร่วม

1 ม.ค. 49
 RDG49S0001 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการน้ำใช้ในการเกษตร ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

1 ธ.ค. 48
 RDG49N0036 แนวทางการพัฒนากระบวนการการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

1 ส.ค. 49

โครงการวิจัยทั้งหมด : 536 โครงการ
หน้า : 12 / 18
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>