สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG49N0024 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำทา กรณีศึกษาบ้านป่างิ้ว ต.ทาเหนือ กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

1 มิ.ย. 49
 RDG49N0018 กระบวนการสังเคราะห์ความรู้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นการจัดการทรัพยากร กรณีศึกษาชุมชนบ้านปางจำปี หมู่ 7 ตำบลห้วยแก้ว กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

1 เม.ย. 49
 RDG49N0016 กระบวนการฟิ้นฟูระบบนิเวศของลำน้ำแม่ลายน้อยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปางจำปี ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

1 เม.ย. 49
 RDG49N0015 กระบวนการและรูปแบบการจัดการป่าชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมและยั่งยืนของบ้านกาด(ตลาด)ขี้เหล็ก ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

1 เม.ย. 49
 RDG49N0014 การพัฒนากระบวนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลำน้ำแม่สานอย่างมีส่วนร่วม ตำบลป่าสัก ตำบลศรีบัวบาน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

1 มี.ค. 49
 RDG49N0012 การพลิกฟื้นวิถีชีวิตท้องถิ่นตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

1 มี.ค. 49
 RDG49M0017 การศึกษาและพัฒนาบ้านปลาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งทำการประมงอย่างยั่งยืนของชุมชนชายฝั่งท่าเรือแกลง - อ่าวสวนสน ต.ท่าเรือแกลง อ.เมือง จ.ระยอง

1 ก.ย. 49
 RDG49M0015 การศึกษารูปแบบแนวทางการเลี้ยงหอยนางรมเพื่อให้ได้ขนาดที่สามารถจำหน่ายเพื่อบริโภคได้ในพื้นที่ชุมชนฝั่งท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี

1 ก.ย. 49
 RDG49M0014 การศึกษาสถานการณ์ทรัพยากรชายฝั่งร่วมกันของชุมชนชายฝั่งทะเลรอบอ่าวตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

1 ก.ย. 49
 RDG49M0009 การศึกษาแนวทางการฟื้นฟูและการจัดการวัตถุดิบต้นโสนหางไก่ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 เม.ย. 49
 RDG49M0007 แนวทางการป้องกันไฟป่า ป่าชุมชนเขาหินเหล็กไฟ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ระยะที่ 1

1 เม.ย. 49
 RDG49E0016 การศึกษาการพัฒนารูปแบบในการกำจัดขยะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำบลยางคำและตำบลจระเข้

1 ส.ค. 49
 RDG49E0012 การจัดการและพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ด้านกล้วยไม้ป่า กรณีศึกษา : บ้านหนองครก บ้านตายอย ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1

1 มิ.ย. 49
 RDG49E0010 กระบวนการพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านดงให้เป็นคนดี มีความรู้ อยู่เป็นสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 มี.ค. 49
 RDG49E0005 เรื่อง "รูปแบบการจัดการน้ำโดยวัฒนธรรมชุมชน กรณีลุ่มน้ำเสียวใหญ่ตอนบน"

1 ม.ค. 49
 RDG49E0003 การพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นเพื่อจัดการป่าทามลำเซบาย

1 เม.ย. 49
 RDG48S0030 การหาแนวทางในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในภูมินิเวศน์ลุ่มน้ำคันธุลี ตำบลคันธุลี อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 ก.ย. 48
 RDG48S0027 การศึกษาความเชื่อ พิธีกรรม และเรื่องเล่า เพื่อสร้างอุดมการณ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชาวคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ก.ย. 48
 RDG48S0025 ศึกษาทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ป่าทุ่งเลี้ยงสัตว์ด่านพระยาพิพิธ ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

1 ก.ย. 48
 RDG48S0020 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานป่าเขาวังประ ตำบลเกตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

1 ก.ย. 48
 RDG48S0018 การแปรรูปสัตว์น้ำเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าเพื่อเป็นรายได้เสริมของกลุ่มแม่บ้านบ้านหลอมปืน ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

1 ก.ย. 48
 RDG48S0009 การศึกษาแนวทางการจัดการป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยวอย่างยั่งยืน ป่าชายเลนท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

1 มี.ค. 48
 RDG48S0006 การจัดการฟื้นฟูและอนุรักษ์พืชใบร่มข้าวอย่างมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านปากพู่ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา

1 ก.พ. 48
 RDG48S0002 ศึกษาแนวทางการเพิ่มปริมาณปูดำพึ่งพาระบบนิเวศป่าโกงกางแบบยั่งยืนบ้านบางติบ อ.คุระบุรี จ.พังงา ระยะที่ 2

1 ธ.ค. 47
 RDG48N0036 การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำจาง จังหวัดลำปาง ระยะที่ 1

1 ส.ค. 48
 RDG48N0012 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์กวางผา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

1 พ.ค. 48
 RDG48N0010 คืนความสัมพันธ์ของชุมชนล้านนากับทรัพยากรน้ำ กรณีฝายพญาคำ อ.สารภี จ.เชียงใหม่

1 ม.ค. 48
 RDG48N0009 รูปแบบการจัดการแหล่งน้ำที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของชุมชนบ้านนาวีและบ้านดู่ โดยความร่วมมือระหว่างชุมชน โรงเรียน และกลุ่มเยาวชนต้นกล้า-ความฝันใหม่ ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

1 ก.พ. 48
 RDG48M0003 การศึกษาองค์ความรู้ในการจัดการป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

1 มิ.ย. 48
 RDG48M0001 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าเขาถ้ำอย่างยั่งยืน บ้านคลองแสง ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด

1 พ.ย. 47

โครงการวิจัยทั้งหมด : 536 โครงการ
หน้า : 13 / 18
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>