สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG48E0009 การศึกษาวิทยุชุมชนกับการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา : ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

1 ก.ย. 48
 RDG48E0008 ศึกษารูปแบบการจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด : กรณีผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

1 ก.ย. 48
 RDG48E0007 การศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านชาด ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

1 ก.ย. 48
 RDG48E0005 กระบวนการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์ลำน้ำ โดยองค์กรเครือข่ายประชาชนลำน้ำเสียว กรณีศึกษา : ลำน้ำเสียวใหญ่ตอนบน

1 ก.ย. 48
 RDG48E0004 ศึกษาผลผลิต มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากป่าชุมชนเพื่อการสร้างกระบวนการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าของชุมชนรอบป่าอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาป่าชุมชนโคกใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

1 ก.ย. 48
 RDG47S0025 การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน บ้านห้วยโอน อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

1 ก.ย. 47
 RDG47S0021 ศึกษาแนวทางในการฟื้นฟูและจัดการป่าชายเลนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านในทอน หมู่ 11 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

1 ก.ย. 47
 RDG47S0009 การจัดการป่าแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ระยะที่ 1

1 มี.ค. 47
 RDG47S0008 แนวทางการฟื้นฟูการทำนาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านท่าช้างและบ้านทะเลน้อย ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ระยะที่ 1

1 มี.ค. 47
 RDG47S0006 การศึกษาสภาพพรุคลองค็องเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูโดยชุมชน

1 มี.ค. 47
 RDG47S0005 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าอย่างยั่งยืนชุมชนพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

1 มี.ค. 47
 RDG47S0004 การศึกษาและพัฒนากระบวนการจัดการป่าชุมชนชาลีอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

1 ก.พ. 47
 RDG47S0001 การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรเขาถ้ำแรดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลองคุ้ย ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ระยะที่ 1

1 พ.ย. 46
 RDG47M0003 แนวทางการลดผลกระทบจากช้างกินพืชไร่โดยชุมชนบริเวณหนองเสือ พุใหญ่ หุบมะซาง กิ่งอ.สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1 พ.ย. 46
 RDG47M0002 แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยั่งยืน บ้านเรดาห์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ระยะที่ 1

1 ต.ค. 46
 RDG47E0035 "วิจัยและพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์ลุ่มน้ำชี อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา"

1 ก.ย. 47
 RDG47E0034 รูปแบบการอนุรักษ์จัดการป่าเขาแผงม้า โดยองค์กรชุมชน ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

1 ก.ย. 47
 RDG47E0033 ศึกษาการใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำสงครามของชุมชนบ้านปากยาม ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

1 ก.ย. 47
 RDG47E0028 การศึกษาแนวทางการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาการจัดการน้ำบนเทือกเขาภูลังกาในเขตอำเภอบ้านแพง และอำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

1 ก.ย. 47
 RDG47E0025 โครงการศึกษาแนวทางการฟื้นฟูผักพื้นบ้านในพื้นที่ทามโดยชุมชน กรณีป่าทามชุมชนกุดเป่ง ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

1 ก.ย. 47
 RDG47E0020 ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาพรรณพืชสมุนไพรป่าภูลังกาอย่างยั่งยืน

1 ก.ย. 47
 RDG47E0016 รูปแบบการจัดการป่าชุมชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นที่ในเขตลุ่มน้ำมูลตอนกลาง

1 มิ.ย. 47
 RDG47E0007 ศึกษาสถานภาพการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ต้นน้ำเซิน ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ระยะที่ 1

1 ก.พ. 47
 RDG47E0004 การทำการเกษตรที่เหมาะสมกับระบบนิเวศป่าบุ่ง-ป่าทาม

1 ม.ค. 47
 RDG47E0002 ศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ลำนำเสียวใหญ่ตอนบนและผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งลำน้ำ อ.บรบือและอ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

1 ธ.ค. 46
 RDG46S0008 แนวทางและวิธีการในการจัดการป่าชายเลนอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านพระม่วง ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง ระยะที่ 1

1 ส.ค. 46
 RDG46S0005 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชายเลน บ้านคลองลิดี อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

1 เม.ย. 46
 RDG46S0003 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์กล้วยไม้ป่าในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

1 เม.ย. 46
 RDG46N0030 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนบ้านปางอีกาในการจัดการทรัพยากรป่าอย่างยั่งยืน ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

1 มิ.ย. 46
 RDG46N0020 การศึกษามูลค่าของป่าและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านร้องกอก ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

1 มี.ค. 46

โครงการวิจัยทั้งหมด : 536 โครงการ
หน้า : 14 / 18
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>