สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG46M0010 อนุรักษ์และฟื้นฟูปูแสมโดยโรงเรียนและชุมชนวัดศรีสุวรรณคงคาราม

1 ก.ย. 46
 RDG46M0009 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน โดยการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเปร็ดใน ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด

1 ส.ค. 46
 RDG46M0008 แนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากหอยขาวอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด ระยะที่ 1

1 ก.ย. 46
 RDG46M0001 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ระยะที่ 1

1 พ.ย. 45
 RDG46E0007 แนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงงานต้มเกลือและสูบน้ำเกลือ ชุมชนบ้านคอกม้า บ้านหนองไร่ และบ้านโนนค้อ ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ระยะที่ 1

1 ก.ค. 46
 RDG46E0006 การนำภูมิปัญญาไทบ้านสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทุ่งพันขัน บ้านดงสาร ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

1 ก.ค. 46
 RDG46E0004 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และจัดการป่าโนนทราย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

1 เม.ย. 46
 RDG45S0017 แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยการปักหลักเลี้ยงหอยแมลงภู่บริเวณอ่าวตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 ก.ย. 45
 RDG45S0016 กระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าในอ่าวพุมเรียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 ก.ย. 45
 RDG45S0013 แนวทางการเพิ่มปริมาณปูดำโดยการพึ่งพาระบบนิเวศป่าโกงกางบ้านบางติบ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ระยะที่ 1

1 ก.ย. 45
 RDG45S0003 การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนกาลอ ตำบลกาลอ จังหวัดยะลา ระยะที่ 1

1 ต.ค. 44
 RDG45S0002 การใช้ประโยชน์จากป่าพรุบ้านบือแนบูเก๊ะ ตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ระยะที่ 1

1 ต.ค. 44
 RDG45N0041 การสร้างความร่วมมือทางสังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและน้ำในพื้นที่ ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

1 ส.ค. 45
 RDG45N0039 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนบ้านนห้วยห้างและบ้านป่าสา ตำบลป่าซาง จังหวัดเชียงราย

1 พ.ค. 45
 RDG45N0027 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพโป่งสันปิ๊กและสัตว์ป่าโดยชุมชนรอบโป่ง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1

1 มี.ค. 45
 RDG45N0014 กระบวนการกระตุ้นสำนึกและการมีส่วนร่วมชุมชนรอบป่าผาต้อนให้เป็นเครือข่ายชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าผาต้อนอย่างยั่งยืน

1 ก.พ. 45
 RDG45N0012 กระบวนการสร้างสำนึกและการมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านใหม่พรสวรรค์ ต.นาโบสถ์ กิ่ง อ.วังเจ้า จ.ตาก

1 ม.ค. 45
 RDG45N0011 การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการจัดการหนอนไม้ไผ่(คีเบาะ)และกบ(เดบือ)ให้มีความยั่งยืนบ้านแม่ยางส้าน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

1 ธ.ค. 44
 RDG45M0001 รูปแบบการจัดการน้ำในคลองตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

1 ม.ค. 45
 RDG45E0020 การศึกษารูปแบบและวิธีการฟื้นฟูวัฒนธรรมความเชื่อในการจัดการป่าชุมชน ตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

1 ส.ค. 45
 RDG45E0016 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรพหุภาคีในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าหนองเยาะ จังหวัดสุรินทร์

1 พ.ค. 45
 RDG45E0011 การจัดการน้ำระบบย่อยโดยองค์กรชุมชน กรณีศึกษา กุดขาคีม ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

1 มี.ค. 45
 RDG45E0010 รูปแบบการเลี้ยงโค - กระบือที่เหมาะสมกับพื้นที่ป่าทาม ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

1 ก.พ. 45
 RDG45E0007 รูปแบบการพัฒนาป่าชุมชนโคกใหญ่ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรชุมชน

1 ธ.ค. 44
 RDG45E0004 รูปแบบและทางเลือกในการฟื้นฟูทรัพยากรประมงลุ่มน้ำหนองหานอุดรธานี

1 ต.ค. 44
 RDG45E0003 แนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศลุ่มน้ำชี

1 ต.ค. 44
 RDG44S0008 สถานภาพ องค์ความรู้ และภูมิปัญญาด้านการใช้ประโยชน์พันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชที่เป็นอาหาร และยาสมุนไพร ในพื้นที่ลุ่มน้ำหลังสวน โดย องค์กรชุมชน

1 ม.ค. 44
 RDG44S0002 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการป่าชุมชนกาลอและแนบูเก๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา

1 ต.ค. 43
 RDG44S0001 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและอนุรักษ์พรุลานควาย

1 ต.ค. 43
 RDG44N0060 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เหมาะสมในการเสริมสร้างศักยภาพประชาคมหมู่บ้านไม้ฮุง-บ้านปางคามน้อย ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

1 ก.ค. 44

โครงการวิจัยทั้งหมด : 536 โครงการ
หน้า : 15 / 18
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>