สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG44N0059 กระบวนการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มเยาวชนในการจัดการป่าชุมชน บ้านแม่แปง ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

1 ก.ย. 44
 RDG44N0057 เครือข่ายความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น้ำในลำน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

1 ส.ค. 44
 RDG44N0050 รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์แม่น้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่

1 พ.ค. 44
 RDG44N0047 การฟื้นฟูสายน้ำแม่ทะลบและการบริหารทรัพยากรป่าโดยวิถีชีวิตคนพื้นที่สูงและคนพื้นที่ราบลุ่มน้ำแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

1 พ.ค. 44
 RDG44N0041 การศึกษาฟื้นฟูและจัดการลุ่มน้ำแม่ตาช้าง

1 เม.ย. 44
 RDG44N0037 การจัดการและขยายเครือข่ายป่าชุมชน ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

1 เม.ย. 44
 RDG44N0035 รูปแบบการจัดการป่าชุมชนตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยองค์กรชุมชน

1 เม.ย. 44
 RDG44N0031 รูปแบบการอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่นของชุมชนลำน้ำว้า ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

1 มี.ค. 44
 RDG44N0025 การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

1 ก.พ. 44
 RDG44N0003 การขยายผลเครือข่ายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

1 ต.ค. 43
 RDG44N0001 การจัดการและพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน จ.น่าน

1 ต.ค. 43
 RDG44E0005 รูปแบบการหาปลาที่เหมาะสมกับสภาพระบบนิเวศของชุมชนลุ่มน้ำมูลตอนกลาง

1 ส.ค. 44
 RDG43N0028 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนที่ยั่งยืน ชุมชนบ้านห้วยไคร้ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

1 ก.ค. 43
 RDG43N0024 รูปแบบการจัดการอนุรักษ์สัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิต์โดยองค์กรชุมชน

1 มิ.ย. 43
 RDG43N0020 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำลาว – ยวน โดยองค์กรชุมชน

1 เม.ย. 43
 RDG43N0014 การศึกษาระบบนิเวศของไก

1 เม.ย. 43
 RDG42N0019 การพัฒนาศักยภาพในการจัดการป่าชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน:กรณีศึกษาบ้านหนองผึ้ง หมู่ 11 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน

1 มิ.ย. 42
 RDG42N0005 การพัฒนาอาชีพเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1 : การจัดทำแผนที่ทรัพยากร

1 มี.ค. 42
 RDC58N0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดน่าน (พอเพียง เคียงธรรม นำวิถีน่าน) ปี 2558

1 ต.ค. 57
 RDC57E0006 เสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มแม่น้ำเลย ปี 2557

1 ต.ค. 56
 RDC56E0001 พัฒนา หนุนเสริมและถอดบทเรียนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มแม่น้ำเลยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ปีที่ 3

1 ต.ค. 55
 RDC55S0004 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดพังงาและระนอง ปี 2555

1 ต.ค. 54
 RDC55S0003 การยกระดับองค์ความรู้ และการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย จังหวัดสงขลา ปี 2555

1 ต.ค. 54
 RDC55E0013 การจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กเพื่อความมั่นคงของชุมชนชายแดนจังหวัดสุรินทร์

1 ต.ค. 54
 RDC55E0008 ชุดโครงการการจัดการทรัพยากรเพื่อสร้างความมั่นคงของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสระแก้ว ปี 2555

1 ต.ค. 54
 RDC55E0006 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 9

1 ต.ค. 54
 RDC55E0002 พัฒนา หนุนเสริมและถอดบทเรียนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มแม่น้ำเลย อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ปีที่ 2

1 ต.ค. 54
 RDC54E0011 ชุดการจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็ก (ห้วยเสนง) เชิงบูรณาการของท้องถิ่นสุรินทร์

1 ต.ค. 53
 RDC54E0010 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 8

1 ต.ค. 53
 RDC54E0003 ชุดโครงการการจัดการทรัพยากรของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดบุรีรัมย์

1 ต.ค. 53

โครงการวิจัยทั้งหมด : 536 โครงการ
หน้า : 16 / 18
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>