สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDC54E0001 พัฒนา หนุนเสริม และถอดบทเรียนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มแม่น้ำเลยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน

1 ต.ค. 53
 RDC53E0013 ติดตามสนับสนุนกระบวนการทำงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2553

1 พ.ย. 52
 RDC53E0012 ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ

1 ธ.ค. 52
 RDC53E0011 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2553

1 ต.ค. 52
 RDC53E0010 พัฒนา หนุนเสริม และถอดบทเรียนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดเลย ปีที่ 3

1 พ.ย. 52
 RDC53E0005 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 7

1 ต.ค. 52
 RDC53E0004 สนับสนุนการวิจัยและขยายผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสุรินทร์

1 ต.ค. 52
 RDC53E0001 พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ชุดประเด็นลุ่มน้ำห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี

1 ต.ค. 52
 RDC52E0019 สนับสนุนชุดโครงการวิจัยและพัฒนากลไกการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสุรินทร์

1 ก.ค. 52
 RDC52E0018 ติดตาม สนับสนุน และถอดบทเรียนกระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสระแก้ว ปี 2552

1 ก.ค. 52
 RDC52E0009 พัฒนา หนุนเสริม และถอดบทเรียนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดเลย

1 พ.ค. 52
 RDC50E0007 การจัดการพื้นที่ทามลุ่มน้ำมูลตอนกลางแบบบูรณาการ โดยชุมชนท้องถิ่น

1 พ.ค. 50
 PUG56M0002 การสื่อสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสู่สาธารณะในการประชุมวิชาการ ABC สัญจร จ.ระยอง “ระยองสู่เมืองสีเขียว”

1 ส.ค. 56
 PUG56E0007 การสื่อสารและเผยแพร่ระบบกลไกการจัดการน้ำด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

20 ก.ย. 56
 PUG56E0006 การสื่อสารเพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่นในลุ่มน้ำห้วยเสนง

20 ก.ย. 56
 PUG56E0004 การสื่อสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเรื่องการฟื้นฟูลุ่มน้ำ กรณีลุ่มน้ำเลยสู่สาธารณะ

15 ก.ย. 56
 PDG56E0001 พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ

1 ก.ค. 56
 PDG54M0002 แนวทางการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำนาวัลเปรียงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านหนองแก ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

1 ต.ค. 53
 PDG54M0001 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

1 ต.ค. 53
 PDG54E0007 แนวทางการปรับตัวชุมชนเยอในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากบ้านเขวา ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

1 เม.ย. 54
 PDG54E0005 ศึกษาสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อน กรณีศึกษา : ชุมชนคนเลี้ยงช้าง บ้านขุนไชยทอง ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

1 เม.ย. 54
 PDG54E0003 แนวทางการบริหารจัดการน้ำชลประทานเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

1 ต.ค. 53
 PDG54E0001 แนวทางการเพิ่มผลผลิตข้าวนาปีของกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1 ต.ค. 53
 PDG53S0008 แนวทางการสืบทอดองค์ความรู้เรื่องผักพื้นบ้าน เพื่อปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์คลองตูหยงของชุมชนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 6 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

1 ส.ค. 53
 PDG53S0007 การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานในการปลูกพืชหมุนเวียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณโครงการสถานีสูบน้ำขนาดเล็กยะกัง 8 บ้านบูเก๊ะกูนุง ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

1 ก.ค. 53
 PDG53S0006 การบริหารจัดการน้ำสำหรับทำนาในพื้นที่ชลประทานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณโครงการฝายบ้านกาเด็ง ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

1 ก.ค. 53
 PDG53S0002 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่น เพื่อการจัดการอนุรักษ์โดยคณะกรรมการกลุ่มกล้วยไม้ท้องถิ่นบ้านบางติบ

1 พ.ค. 53
 PDG53N0004 แนวทางการบริหารจัดการน้ำระบบชลประทานฝายหมอเมือง โดยชุมชนมีส่วนร่วมอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

1 ก.ค. 53
 PDG53N0003 แนวทางการพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่

1 พ.ค. 53
 PDG53N0002 แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ปลาพื้นบ้านโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชนบ้านฮวก ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

1 มิ.ย. 53

โครงการวิจัยทั้งหมด : 536 โครงการ
หน้า : 17 / 18
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , |  หน้าถัดไป>