สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 PDG52S0002 ศึกษาแนวทางการจัดการช้างป่าโดยชุมชนบ้านกงตอ หมู่ที่ 9 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

1 พ.ย. 51
 PDG52N0011 แนวทางการจัดการป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่กึ๊ด ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

1 ก.ย. 52
 PDG52N0007 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านน้ำแคะ หมู่ที่ 4 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

1 ส.ค. 52
 PDG52N0006 แนวทางการสืบทอดการทำไร่หมุนเวียนสู่คนรุ่นใหม่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

1 ส.ค. 52
 PDG52E0021 การศึกษาวิถีชีวิตชนชาติพันธุ์เยอกับการฟื้นฟูปลาลุ่มน้ำมูลบ้านใหญ่ ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

1 ก.ย. 52
 PDG52E0004 การประยุกต์ใช้วัฒนธรรมป่าดงหอในการจัดการป่าต้นน้ำป่าสัก กรณีศึกษา : บ้านตาดเสี้ยวและบ้านถ้ำพระ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

1 มิ.ย. 52
 PDG52E0002 ศึกษาสถานการณ์การใช้พลังงานเชื้อเพลิงเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานทางเลือกของคนในชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนโคกมะม่วง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

1 พ.ค. 52
 PDG51S0016 กระบวนการเรียนรู้ในการฟื้นฟูคลองงาเพื่อการอนุรักษ์ปลานำจืดอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนทุ่งคาโงก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

1 ก.ค. 51
 PDG51S0013 สำรวจข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำขัง/น้ำเสียชุมชนบ้านร่มเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

1 มี.ค. 51
 PDG51S0002 ศึกษาบทเรียนการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน กรณีศึกษาการคัดค้านประทานบัตรระเบิดหินเขาถ้ำแรด ของชุมชนตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

1 ต.ค. 50
 PDG51N0009 แนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

1 ส.ค. 51
 PDG51N0007 การศึกษารวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรน้ำแม่กึ้ด ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

1 พ.ค. 51
 PDG51E0004 อาหารในภา(สำรับข้าว)เพื่อการฟื้นฟูอาหารท้องถิ่นในพื้นที่ต้นน้ำคู่ กรณีศึกษาบ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

1 เม.ย. 51
 PDG50S0003 กระบวนการศึกษาพรรณพืชท้องถิ่นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรชุมชน

1 พ.ย. 49
 PDG50N0014 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนงานวิจัยท้องถิ่นและการพัฒนาความร่วมมือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำว้า จังหวัดน่าน ปี 2550"

1 ส.ค. 50
 PDG50N0007 ศึกษาสถานการณ์การทำสวนยางและกระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวของชาวสวนยางเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

1 มี.ค. 50
 PDG50M0011 การศึกษาลักษณะการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อการวางแผนการจัดการพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเขตอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1 ก.ย. 50
 PDG47S0002 การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านป่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 มี.ค. 47
 PDG47S0001 การศึกษาพัฒนาการของการจัดการป่าอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังลุง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

1 มี.ค. 47
 PDG47E0006 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชน และระบบนิเวศน์จากการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำตอนกลางกรณีศึกษาการสร้างประตูควบคุมน้ำหนองบึง ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

1 ก.ย. 47
 PDG46S0011 แนวทางการฟื้นฟูการทำนาในพื้นที่พรุปายอของชุมชนตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

1 ก.ค. 46
 PDG46S0010 แนวทางการแก้ปัญหานาร้างชุมชนหมู่ 1 บ้านคอกช้าง ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

1 ก.ย. 46
 PDG45N0006 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการหาแนวทางการอนุรักษ์กวางผาในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

1 ส.ค. 45
 PDG45M0005 แนวทางการอนุรักษ์น้ำในลำคลองตำบลโพหักโดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและโรงเรียน อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

1 มี.ค. 45
 PDG45M0002 การศึกษาคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์จากขี้แดดนาเกลือ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

1 ต.ค. 44
 PDG45E0004 การศึกษาประวัติศาสตร์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติป่าภูสิงห์ - ภูผาผึ้ง จังหวัดอำนาจเจริญ

1 ส.ค. 45

โครงการวิจัยทั้งหมด : 536 โครงการ
หน้า : 18 / 18
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , |