สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG57E0040 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงเพื่อท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของชาวประมงในแม่น้ำโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

1 พ.ค. 57
 RDG57E0031 แนวทางการจัดการป่าชุมชนกระโหล่ง-โป่งแดงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

1 พ.ค. 57
 RDG57E0014 ศึกษาและพัฒนาความมั่นคงทางอาหารของชุมชนในนิเวศน์นาโคก กรณีศึกษา บ้านหนองคู–ศรีวิลัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

1 เม.ย. 57
 RDG57E0013 ชุดโครงการศึกษากระบวนการสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง

1 ม.ค. 57
 RDG57E0012 การจัดการตนเองกรณีการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรตามภูมินิเวศที่แตกต่างกันของตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

1 เม.ย. 57
 RDG57E0011 การจัดการตนเองกรณีการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคตามลักษณะพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพของตำบลเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

1 เม.ย. 57
 RDG57E0010 การจัดการตนเองกรณีการจัดการน้ำเพื่อการทำนาข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพแหล่งน้ำของชุมชนตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

1 เม.ย. 57
 RDG57E0009 การจัดการตนเองกรณีการฟื้นฟูทรัพยากรลำห้วยปะอีอย่างมีส่วนร่วมด้วยภูมิปัญญาของชุมชนตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

1 เม.ย. 57
 RDG57E0008 การจัดการตนเองกรณีการจัดการพื้นที่รองรับขยะอย่างมีส่วนร่วมของตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

1 เม.ย. 57
 RDG57E0007 การจัดการตนเองกรณีการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ของเกษตรกร ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

1 เม.ย. 57
 RDG57E0004 การจัดกระบวนการเรียนรู้การทำกสิกรรมอินทรีย์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นชายแดนไทย-กัมพูชา กรณี : ชุมชนโคกใหญ่-โคกสามัคคี ต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ประเทศไทย กับ ชุมชนโอกะกีรลือ ต.ลุมโตง อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา

1 มี.ค. 57
 RDG56S0051 ศึกษาสายพันธุ์กล้วยไม้ที่มีส่วนสัมพันธ์กับระบบนิเวศสังคม และเศรษฐกิจของชุมชนรอบพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 2

20 ก.ย. 56
 RDG56S0046 การฟื้นฟูนาร้าง โดยการปรับเปลี่ยนการทำนาหลังน้ำลดของชาวนาบ้านเลียบ ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

20 ก.ย. 56
 RDG56S0045 คลองในป่าพรุโต๊ะแดง และพรรณไม้น้ำ ความสัมพันธ์กับภูมิปัญญาการยังชีพและความมั่นคงทางอาหารของชุมชนรอบป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส

20 ก.ย. 56
 RDG56S0040 แนวทางฟื้นฟูป่าชายเลน บริเวณคลองหมื่นเดช-คลองอืดอาด เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน บ้านเกาะนก ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

20 ก.ย. 56
 RDG56S0022 การเรียนรู้และการสร้างการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอันเนื่องมาจากโครงการพัฒนาของรัฐ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

20 ก.ย. 56
 RDG56S0021 การปลูกพืชเสริมสวนยางพารา เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในสวนยาง และสร้างรายได้เสริมแก่เกษตรกร ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

20 ก.ย. 56
 RDG56S0018 แนวทางการศึกษาเห็ดในป่าพรุโต๊ะแดง โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในระบบโรงเรียนรอบพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส

20 ก.ย. 56
 RDG56S0017 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าวท่าชนะในสถานการณ์ปัจจุบัน กรณีศึกษา บ้านปากกิ่ว และบ้านท่าม่วง ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

20 ก.ย. 56
 RDG56S0014 สังเคราะห์ความรู้งานวิจัยท้องถิ่นสถานภาพและทิศทางความมั่นคงอาหารของชุมชน : จากภูผาถึงทะเล

20 ก.ย. 56
 RDG56S0012 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านและการกระจายตัวของพื้นที่การทำประมงโดยประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) บริเวณหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

1 ก.ย. 56
 RDG56S0011 การสร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการประดิษฐ์เครื่องมือประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านบางแห่ง ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี

1 ก.ย. 56
 RDG56S0010 สร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการต่อเรือกอและท้ายตัดของชุมชนประมงพื้นบ้าน บ้านปาตาบูดี ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

1 ก.ย. 56
 RDG56S0009 สร้างการเรียนรู้เพื่อฟื้นฟูภูมิปัญญาในการทำการประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี : ศึกษากรณีการเรียนรู้ลักษณะทางกายภาพเพื่อเข้าถึงทรัพยากรประมง

1 ก.ย. 56
 RDG56S0006 การแก้ปัญหาการใช้อวนลากในการทำประมงโดยประสบการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของชาวประมงพื้นบ้าน กรณีศึกษาชุมชนชาวประมงพื้นบ้านบางแห่งในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 2

1 ก.ย. 56
 RDG56S0002 แนวทางการจัดการพื้นที่พรุเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ภายใต้สถานการณ์โลกร้อน และภัยคุกคามจากการพัฒนา จังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 3

1 ต.ค. 55
 RDG56S0001 สร้างการเรียนรู้เพื่อผลิตซ้ำภูมิปัญญาในการทำการประมงของชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี

1 ต.ค. 55
 RDG56N0028 การควบคุมไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควันโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

1 ก.ย. 56
 RDG56N0025 การปรับตัววิถีพึ่งตนเองบนฐานทรัพยากรของชุมชนบ้านหัวทุ่ง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2

1 ส.ค. 56
 RDG56N0016 แนวทางการสืบทอดการจัดการที่ดินโดยชุมชนบ้านแม่ปิง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 ก.ค. 56

โครงการวิจัยทั้งหมด : 536 โครงการ
หน้า : 2 / 18
 <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>