สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG56M0024 การศึกษาปัญหาและรูปแบบการจัดการน้ำและสภาวะแวดล้อมเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจชุมชน คลองดำเนินสะดวก

20 ก.ย. 56
 RDG56M0020 ถอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เกี่ยวกับบทเพลง นิทาน คำสอน เพื่อสร้างการเรียนรู้ และปรับใช้อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวไทย-กะเหรี่ยงบ้านเวียคาดี้ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

20 ก.ย. 56
 RDG56M0019 ปรับใช้ภูมิปัญญา “ซีเหม่ยละ” เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ยาป่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บในวิถีชีวิตชาวไทย-กะเหรี่ยง (โผล่ว) กรณีบ้านกองม่องทะ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

20 ก.ย. 56
 RDG56M0005 ศีกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (ระยะที่ 2)

20 ก.ย. 56
 RDG56M0004 แนวทางการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำนาวัลเปรียงที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองแก ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ 2

20 ก.ย. 56
 RDG56M0002 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์คลองบางพระครู ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20 ก.ย. 56
 RDG56M0001 แนวทางการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นฐานในการฟื้นฟูชีวิตคนและสิ่งแวดล้อมรอบเขายายดา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระยะที่ 1

1 มี.ค. 56
 RDG56E0075 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาการใช้น้ำในชุมชนบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

20 ก.ย. 56
 RDG56E0074 การศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนอย่างยั่งยืน ในการเป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน กรณีศึกษาบ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

20 ก.ย. 56
 RDG56E0068 "สังเคราะห์สถานะบทบาทองค์ความรู้ท้องถิ่นในการจัดการลุ่มน้ำในงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นลุ่มน้ำภาคอีสาน"

20 ก.ย. 56
 RDG56E0063 รูปแบบการจัดการน้ำบาดาลให้ถูกสุขภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านเก่าน้อย ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 ก.ย. 56
 RDG56E0060 โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ใช้น้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำประตูบล๊อกน้อย “อ่างน้ำพาน” โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

1 ก.ย. 56
 RDG56E0059 ศึกษารูปแบบกระบวนการถ่ายโอนภารกิจการจัดการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าสู่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

1 ก.ย. 56
 RDG56E0058 ศึกษารูปแบบกระบวนการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์และการจัดการอ่างน้ำพานแบบมีส่วนร่วมของภาคี 3 ตำบลรอบอ่างพาน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

1 ก.ย. 56
 RDG56E0057 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อลดค่าไฟฟ้าจากระบบสูบน้ำโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษา : ตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

1 ก.ย. 56
 RDG56E0051 รูปแบบการจัดการที่ดินและระบบนิเวศน์ในพื้นที่สวนป่ายูคาลิปตัสเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน กรณีศึกษา : พื้นที่สาธารณะดงขุก บ้านบักตู้ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

1 ส.ค. 56
 RDG56E0050 ศึกษาองค์ความรู้ปลาธรรมชาติในเขตทุ่งกุลาร้องไห้จากภูมิปัญญาคนสาปลาบ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะที่ 2

1 ส.ค. 56
 RDG56E0048 ศึกษารูปแบบในการจัดการผลกระทบจากปัญหาช้างในพื้นที่การเกษตรของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

1 ส.ค. 56
 RDG56E0047 ศึกษารูปแบบและกระบวนการปรับตัวของชุมชนกับปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

1 ส.ค. 56
 RDG56E0046 กระบวนการเฝ้าระวังและจัดการความเสี่ยงของคุณภาพน้ำห้วยเสนงตอนล่าง ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

1 ส.ค. 56
 RDG56E0045 การใช้ระบบองค์ความรู้ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ำห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์

1 ส.ค. 56
 RDG56E0038 ศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำเลยตอนต้นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา บ้านเลยตาวตาด ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ระยะที่ 2

1 ก.ค. 56
 RDG56E0033 การจัดการทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านตามา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อการสร้างความมั่นคงของชุมชนบนฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

1 ก.ค. 56
 RDG56E0032 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที่ดินโดยองค์การชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคงในการดำเนินชีวิต : กรณีศึกษา ชุมชนเก้าบาตร บ้านลำนางรอง ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

1 ก.ค. 56
 RDG56E0031 แนวทางการบริหารจัดการโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยชุมชน กรณีศึกษาบ้านหนองเอี่ยน ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ระยะที่ 2

1 ก.ค. 56
 RDG56E0030 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาหารท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

1 ก.ค. 56
 RDG56E0029 การปรับตัวของคนร่อนทองคำริมแม่น้ำโขงในสภาวะเปลี่ยนแปลง ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย

1 ก.ค. 56
 RDG56E0028 รูปแบบการบริหารจัดการระบบนิเวศพื้นที่ลุ่มน้ำชานเมืองโดยชุมชน กรณีตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 ก.ค. 56
 RDG56E0027 รูปแบบการจัดการน้ำในภูมินิเวศโคกและลาดชันสูงริมแม่น้ำโขง กรณีบ้านสารภี ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

1 ก.ค. 56
 RDG56E0026 การปรับปรุงวิถีการผลิตของชุมชนชาวนาเพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ตอนกลางของชุมชนนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

1 ก.ค. 56

โครงการวิจัยทั้งหมด : 536 โครงการ
หน้า : 3 / 18
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>