สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG56E0025 ตลาดนัดชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างการเรียนรู้คุณค่าและความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝั่งโขง กรณีศึกษาบ้านนาทราย ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

1 ก.ค. 56
 RDG56E0024 การจัดการระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนริมฝั่งลำเซบายตอนล่าง กรณีบ้านท่าวารี ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

1 ก.ค. 56
 RDG56E0023 แนวทางการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเกษตรกรจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศลุ่มน้ำชีตอนล่าง กรณีศึกษาบ้านคำไฮ ตำบลธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 1

1 ก.ค. 56
 RDG56E0008 การเรียนรู้คุณค่าและความสัมพันธ์ของผักอีเลิดที่มีต่อคน ต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนบ้านนาอีเลิศ ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1 ก.ค. 56
 RDG56E0007 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการธรรมชาติและระบบนิเวศป่าภูหินเหล็กไฟ จังหวัดเลย

1 มิ.ย. 56
 RDG56E0001 ชุดโครงการศึกษาการปรับตัวของชุมชนในการจัดการน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเศรษฐกิจสังคมลุ่มน้ำห้วยหลวง

1 ม.ค. 56
 RDG55S0033 แนวทางการอนุรักษ์พะยูนบ้านบากันใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

1 ก.ย. 55
 RDG55S0032 การเลี้ยงปูนิ่มที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพที่ยั่งยืน ของชุมชนบ้านหัวทาง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

1 ก.ย. 55
 RDG55S0030 แนวทางการจัดการแหลมบังโก๊ะแบบมีส่วนร่วมเพื่อการท่องเที่ยว บ้านทุ่งสะโบ๊ะ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัด สตูล ระยะที่ 1

1 ก.ย. 55
 RDG55S0029 ศึกษาสายพันธุ์กล้วยไม้ที่มีส่วนสัมพันธ์กับระบบนิเวศ สังคม และเศรษฐกิจของชุมชนรอบพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ระยะที่

1 ก.ย. 55
 RDG55S0027 การศึกษาและการสร้างความทรงจำร่วมของชาวท่าศาลาเพื่อสร้างความสำนึก “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” และนำไปสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ระยะที่ 1

1 ก.ย. 55
 RDG55S0023 การศึกษาภัยพิบัติจากฝนตกหนักกับความเข้าใจและการป้องกันของผู้เกี่ยวข้อง : ศึกษากรณีลุ่มน้ำคลองกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ส.ค. 55
 RDG55S0022 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชผักท้องถิ่น เพื่อความมั่นคงด้านอาหารสู่การพึ่งตนเองในระดับครัวเรือนชุมชนบ้านบางกล้วยนอก หมู่ที่ 3 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

1 ส.ค. 55
 RDG55S0020 แนวทางการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งเพื่อการฟื้นอาชีพประมงพื้นบ้านของชุมชนบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1

1 มิ.ย. 55
 RDG55S0018 ผลกระทบจากการประกอบอาชีพประมงต่อดอนหอยและแนวปะการัง เพื่อสร้างสำนึกร่วมของคนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหอยและแนวปะการัง ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1

1 มิ.ย. 55
 RDG55S0013 ปัญหาความขัดแย้งจากการทำประมงและการเสริมสร้างการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้งการเข้าถึง และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของชุมชนประมงพื้นบ้านในพื้นที่อ่าวปัตตานี ระยะที่ 1

1 มิ.ย. 55
 RDG55S0012 การแก้ปัญหาการใช้อวนลากในการทำประมงโดยประสบการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของชาวประมงพื้นบ้าน กรณีศึกษาชุมชนชาวประมงพื้นบ้านบางแห่งในจังหวัดปัตตานี ระยะที่ 1

1 มิ.ย. 55
 RDG55S0008 สถานการณ์ปัญหาและพัฒนาระบบการจัดการคลองต่ำ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1

1 พ.ค. 55
 RDG55S0007 แนวทางการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำคลองหลา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1

1 พ.ค. 55
 RDG55S0006 สถานการณ์ปัญหาและแนวทางการนำภูมิปัญญาด้านพันธุกรรมท้องถิ่น และระบบเกษตรผสมผสาน เพื่อฟื้นฟูคลองลำแชง โดยสภาเยาวชนต้นน้ำเขาพระ หมู่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ระยะที่ 1

1 พ.ค. 55
 RDG55S0004 ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จากการจับสัตว์น้ำบริเวณแหล่งหญ้าทะเลอ่าวปัตตานี และการสร้างบทบาทของเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี กรณีศึกษาบ้านตะโละสมิแล ม.2 และบ้านปาตาบูดี ม.3 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

20 มี.ค. 55
 RDG55S0003 การสร้างการเรียนรู้ในการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรของชุมชนให้เข้มแข็ง กรณีการจัดทำซั้งปะการังเทียมแบบพื้นบ้านของคนหลากกลุ่ม จ.ปัตตานี

1 ก.พ. 55
 RDG55S0002 พัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการความขัดแย้ง บนฐานทรัพยากรของชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี

1 ต.ค. 54
 RDG55S0001 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่พรุกับความมั่นคงทางอาหารของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่พรุ ภายใต้สถานการณ์โลกร้อน และภัยคุกคามจากการพัฒนา จังหวัดนราธิวาส ระยะที่ 2

1 ต.ค. 54
 RDG55N0029 การจัดการทรัพยากรน้ำในลำน้ำมีดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านน้ำมีด ตำบลเบือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

1 ส.ค. 55
 RDG55N0017 กระบวนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่บ้านสบยาว ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน

1 มี.ค. 55
 RDG55N0009 แนวทางการอนุรักษ์และพื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติชุมชนบ้านสะบัน หมู่ 1 ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

1 ธ.ค. 54
 RDG55N0008 แนวทางการฟื้นฟูฐานอาหารเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนลัวะบ้านห้วยหมี ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

1 ธ.ค. 54
 RDG55N0007 การศึกษาระบบอาหารของชุมชนในภาวะวิกฤติบ้านปางคอง ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 ม.ค. 55
 RDG55M0010 การหาแนวทางการจัดการสถานการณ์ช้างป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด

1 ส.ค. 55

โครงการวิจัยทั้งหมด : 536 โครงการ
หน้า : 4 / 18
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>