สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG55M0009 การหาแนวทางการจัดการสถานการณ์ช้างป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด

1 ส.ค. 55
 RDG55M0008 การหาแนวทางการจัดการสถานการณ์ช้างป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านมะนาว ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

1 ส.ค. 55
 RDG55M0007 พัฒนาพื้นที่ "กลุซุ" ที่เหมาะสมต่อวิถีชีวิตโดยการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและยาของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-กะเหรี่ยง (โผล่ว) บ้านสะเนพ่อง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

1 ส.ค. 55
 RDG55M0006 แนวทางการจัดการที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ หมู่ 2 หมู่11 หมู่ 16 ต.ระบำ อ.ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน หน่วยจัดการต้นน้ำสะแกกรัง และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อน.8 ระยะที่ 1

1 ส.ค. 55
 RDG55M0003 ศึกษาแนวทางการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ อำเภอท่ายาง และ อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี

1 เม.ย. 55
 RDG55M0001 แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งทะเล อ่าว ก. ไก่

1 ต.ค. 54
 RDG55E0098 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมพระเจ้าองค์ตื้อ วัดศิลาอาสน์ ของชุมชนบ้านนาไก่เซา ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

1 ก.ย. 55
 RDG55E0097 แนวทางการขยายผลการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของชุมชนบ้านนาห้าง ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

1 ส.ค. 55
 RDG55E0096 รูปแบบการจัดการชลประทานระบบท่อที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่การเกษตรของชุมชนบ้านนาขาม ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

1 ส.ค. 55
 RDG55E0095 รูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ ของชุมชนตำบลบ้านแดง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

1 ส.ค. 55
 RDG55E0094 แนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรที่มีพื้นที่นอกเขตปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรชลประทานระบบท่อ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

1 ส.ค. 55
 RDG55E0093 รูปแบบการพัฒนาชุมชนบ้านผาชันสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

1 ส.ค. 55
 RDG55E0092 แนวทางการพัฒนาศักยภาพเชิงประกอบการของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานระบบท่อท่าขุนแผน ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

1 ส.ค. 55
 RDG55E0091 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพของกลุ่มเกษตรกรชลประทานระบบท่อ ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

1 ส.ค. 55
 RDG55E0090 แนวทางการพัฒนาทางเลือกในการใช้ทรัพยากรดินและน้ำเพื่อการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านโนนศาลา ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

1 ส.ค. 55
 RDG55E0084 รูปแบบกลไกในการจัดการป่าดอนเรือ ดอนแก้ว ที่เหมาะสมในพื้นที่ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

1 ส.ค. 55
 RDG55E0078 ศึกษารูปแบบการบริหารที่ดินในลุ่มน้ำห้วยเสนงโดยชุมชนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระยะที่ 1

15 ก.ค. 55
 RDG55E0077 ศึกษากระบวนการบริหารจัดการลำห้วยปวงตึก (ตาปาด) โดยเครือข่ายชุมชนตำบลปวงตึก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

15 ก.ค. 55
 RDG55E0076 กระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทุ่งกุดไผท อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

15 ก.ค. 55
 RDG55E0075 ศึกษากระบวนการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการพลังงานที่เหมาะสมและยั่งยืนบ้านโนนจิก ตำบลตาอ็อง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

15 ก.ค. 55
 RDG55E0044 การจัดการน้ำห้วยจันทร์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคบนฐานวัฒนธรรมของชุมชนชายแดน ไทย - กัมพูชา บ้านน้ำตกห้วยจันทร์ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะที่ 1

1 มิ.ย. 55
 RDG55E0036 ศึกษาสถานการณ์ปัญหาและแนวทางการสร้างกลไกที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากร โดยองค์กรชุมชนในเขตนิเวศน์ลุ่มน้ำห้วยลำสะโตน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 1

1 พ.ค. 55
 RDG55E0035 กระบวนการศึกษาบริบทและความเปลี่ยนแปลงลุ่มน้ำเพื่อการจัดการทรัพยากรลำน้ำพวย

1 พ.ค. 55
 RDG55E0034 สร้างกระบวนเรียนรู้ลุ่มน้ำเลยศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2 ระยะที่ 1

1 พ.ค. 55
 RDG55E0033 แนวทางการบริหารจัดการโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยชุมชน กรณีศึกษา บ้านหนองเอี่ยน ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ระยะที่ 1

1 พ.ค. 55
 RDG55E0032 ศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำเลยตอนต้นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาบ้านเลยตาด ตำบล เลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ระยะที่ 1

1 พ.ค. 55
 RDG55E0013 ชุดโครงการศึกษาทางเลือกการจัดการทรัพยากรกรลุ่มน้ำบนฐานนิเวศน์วัฒนธรรมและการจัดการร่วมด้วยหลักความเมตตา การแบ่งปันและความสงบสุขของส่วนรวม

1 ม.ค. 55
 RDG55E0012 รูปแบบการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อเพิ่มปริมาณปลาพื้นบ้านห้วยหลวง บ้านสองแพ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

1 ม.ค. 55
 RDG55E0011 การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ทามเพื่อพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูแหล่งอาหารในทาม ในลำน้ำสวยและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วมบ้านนาคอม - นาดอกไม้ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

1 ม.ค. 55
 RDG55E0010 ผลกระทบของบ่อขยะป่าโคกใหญ่ต่อลำห้วยบ้านน้อยและสุขภาพชุมชนบ้านโพธิ์ศรี ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

1 ม.ค. 55

โครงการวิจัยทั้งหมด : 536 โครงการ
หน้า : 5 / 18
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>