สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG55E0009 การปรับตัวของชาวนาต่อกรณีน้ำท่วมซ้ำซากด้านการประกอบอาชีพหมู่บ้านกุดผึ้ง บ้านนาไร่เดี่ยว ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

1 ม.ค. 55
 RDG55E0008 การลดผลกระทบของสารเคมีในลำน้ำห้วยโซ่ (ห้วยโมงตอนบน) บ้านคลองเจริญ ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

1 ม.ค. 55
 RDG55E0007 รูปแบบการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพน้ำหนองแด บ้านโคกก่อง ตำบลกุดสระ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

1 ม.ค. 55
 RDG55E0005 รูปแบบการสร้างและพัฒนากลไกเพื่อการฟื้นฟูและจัดการ ทรัพยากรป่าเขาฝอยลมอย่างยั่งยืนโดยองค์กรชุมชนในพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กรณีศึกษาบ้านหนองเสม็ด ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

1 ม.ค. 55
 RDG55E0004 แนวทางการจัดการหญ้าหางเสือเพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วม กรณีป่าชุมชนบ้านห้วยยาง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

1 ธ.ค. 54
 RDG54S0027 การพัฒนารูปแบบการทำนาข้าวอินทรีย์ ของชุมชนเขาพระยาบังสา ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

1 มิ.ย. 54
 RDG54S0026 แนวทางจัดการป่าชายเลน แบบมีส่วนร่วม บ้านวังตง หมู่ที่ 4 ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

1 ก.ค. 54
 RDG54S0025 แนวทางการจัดการป่าชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าขาม อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

1 ก.ค. 54
 RDG54S0024 พัฒนาการเรียนรู้เพื่อการปรับตัวของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี : ศึกษากรณีการจัดการกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ

1 ก.ค. 54
 RDG54S0023 กระบวนการสร้างและใช้ความรู้ รณรงค์เพื่อก่อให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ก.ค. 54
 RDG54S0020 แนวทางการฟื้นฟูคลองทองหลางเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน โดยชุมชนบ้านทองหลาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

1 มิ.ย. 54
 RDG54S0007 ศึกษารูปแบบการจัดการป่าจากและการใช้ประโยชน์ของคนบางลำพูที่เหมาะสม เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่ที่ 3 บางลำพู ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

1 พ.ค. 54
 RDG54S0003 แนวทางความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่แหลมคุ้งหมออย่างเหมาะสมและยั่งยืน ของชาวประมงชายฝั่ง ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1 พ.ค. 54
 RDG54S0002 แนวทางการจัดการพื้นที่พรุเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ภายใต้สถานการณ์โลกร้อน และภัยคุกคามจากการพัฒนา จังหวัดนราธิวาส

1 ต.ค. 53
 RDG54S0001 การปรับตัวของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี

1 ต.ค. 53
 RDG54N0032 แนวทางการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม อำเภอแม่จัน และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

15 ก.ย. 54
 RDG54N0031 การบริหารจัดการงานวิจัยเชิงสังเคราะห์องค์ความรู้งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ทรัพยากรน้ำและ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ชุ่มน้ำเวียงหนองหล่ม ตำบลจันจว้า ตำบลจันจว้าใต้ และตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

15 ก.ย. 54
 RDG54N0029 รูปแบบในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ร่วมกันของเครือข่ายลุ่มน้ำจางและ SCG ที่เหมาะสมกับบริบทของหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้านในตำบลหัวเสือ ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

1 ก.ค. 54
 RDG54N0028 กลยุทธ์การสร้างการเรียนรู้เพื่อขยายผลการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนบ้านแม่เชียงรายลุ่มอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

1 ก.ค. 54
 RDG54N0027 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแหน เพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยไก (สาหร่ายน้ำจืด) ในแม่น้ำยาวของชุมชนบ้านแหนหมู่ที่ 1,2,3 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

1 ก.ค. 54
 RDG54N0025 การจัดการป่าชุมชนที่เอื้อต่อวิถีชีวิตของชุมชนในการสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

1 มิ.ย. 54
 RDG54N0021 แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดพิธีกรรมความเชื่อที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านแม่สะแงะ หมู่ 15 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

1 มิ.ย. 54
 RDG54N0010 การศึกษาและฟื้นฟูเพื่อจัดการอาหารแบบพอเพียงตามวิถี "ปากาเกอญอ"บ้านแม่อูคอหลวง ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 มี.ค. 54
 RDG54N0009 แนวทางการสร้างการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคของคนในชุมชนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

1 ก.พ. 54
 RDG54M0015 การหารูปแบบเชิงบูรณาการในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาช้างป่าในพื้นที่ อำเภอบ่อไร่ และอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

20 ก.ย. 54
 RDG54M0014 รูปแบบการจัดการน้ำที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเทศบาลตำบลตะกาง อ.เมือง จ.ตราด

20 ก.ย. 54
 RDG54M0012 การใช้สถานการณ์ตัวลั้งเพื่อค้นหากระบวนการสร้างความสัมพันธ์ของชุมชนในการฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ลำคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 ก.ย. 54
 RDG54M0011 การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการจัดการด้านทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน กรณีศึกษา อ่าวตราด จังหวัดตราด

1 ก.ย. 54
 RDG54M0010 แนวทางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีวัฒนธรรมของชุมชน ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

1 ก.ย. 54
 RDG54M0007 รูปแบบการจัดการทรัพยากรทางทะเลและพื้นที่ชายฝั่ง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

1 ก.ค. 54

โครงการวิจัยทั้งหมด : 536 โครงการ
หน้า : 6 / 18
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>