สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG54M0006 รูปแบบการจัดการปัญหาที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านจัน ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

1 ก.ค. 54
 RDG54E0101 ระบบและกลไกที่เหมาะสมเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเครือข่ายรอบป่าภูกระแต กรณีศึกษา พื้นที่ 4 ตำบลของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

1 เม.ย. 54
 RDG54E0099 รูปแบบกลไกในการบริหารจัดการน้ำเพื่อทำนาปรังอย่างยุติธรรมในที่ลุ่มและที่ดอน กรณี พื้นที่รับน้ำห้วยโพง - ห้วยหลวง ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

1 มิ.ย. 54
 RDG54E0092 ศึกษาคุณค่าและมูลค่าด้านเศรษฐกิจเพื่อหาแนวทางจัดการป่าโคกสกร็อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนชุมชนบ้านโคกกระเพอ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

1 มิ.ย. 54
 RDG54E0087 รูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านลาด ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

1 มิ.ย. 54
 RDG54E0084 กระบวนการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและเทศบาลเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำมูลตอนกลาง กรณีศึกษา : ตำบลนิคม และเทศบาลตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

1 เม.ย. 54
 RDG54E0078 การสร้างมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าชุมชนของชุมชนบ้านร่องคันแยงน้อย ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

1 เม.ย. 54
 RDG54E0077 การสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนในการจัดการบุ่งในแม่น้ำโขงของชุมชน บ้านปากห้วยม่วง ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

1 เม.ย. 54
 RDG54E0074 ศึกษารูปแบบการจัดการน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภคในชุมชนขยอง ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

1 ส.ค. 54
 RDG54E0066 ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเกษตรริมแม่น้ำเลยเพื่อการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน กรณีศึกษา ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

1 เม.ย. 54
 RDG54E0065 ศึกษารูปแบบความร่วมมือบ้าน วัด โรงเรียน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน "เขากระเจียว" บ้านคลองโป่ง-เขากระเจียว ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

1 มี.ค. 54
 RDG54E0064 ศึกษารูปแบบการจัดการพลังงานในครัวเรือนจากฐานทรัพยากรป่าและระบบเกษตรกรรมเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนโคกมะม่วง ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

1 มี.ค. 54
 RDG54E0063 ฟื้นฟูอาหารพื้นบ้านไทปะคำ เพื่อการสร้างสุขภาวะด้านโภชนาการของชุมชน ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

1 มิ.ย. 54
 RDG54E0062 รูปแบบการเกษตรเพื่อการพึ่งตนเองที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ กรณีศึกษา บ้านท่าคร้อ หมู่ 3 บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ 6 บ้านห้วยยางดำ หมู่ 7 และบ้านหนองโสน หมู่ 11 ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

1 เม.ย. 54
 RDG54E0061 รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าเพื่อเป็นแหล่งอาหาร กรณีศึกษา ป่าโป่งขาม โนนเดิ่นขวางและป่าภูกระแต ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

1 เม.ย. 54
 RDG54E0059 การจัดการน้ำลำห้วยหามแหอย่างเหมาะสมโดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านนกเจ่า บ้านโสกเชือก และบ้านสระ ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

1 เม.ย. 54
 RDG54E0057 ศึกษากระบวนการผลิตและการคัดเลือกพันธุ์พืชอาหารเพื่อการพึ่งตนเอง กรณีศึกษา : กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านดอนงามพัฒนา ตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

1 มี.ค. 54
 RDG54E0050 ศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงในปากแม่น้ำเลยและแม่น้ำโขงเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชน กรณี ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

1 เม.ย. 54
 RDG54E0037 ฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อเพิ่มปริมาณปลาธรรมชาติในเขตบ้านโนนสวรรค์และทุ่งกุลาร้องไห้ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

1 เม.ย. 54
 RDG54E0027 ศึกษาสถานการณ์การทำนาปรังและทางเลือกอาชีพที่เหมาะสมสำหรับบ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

1 เม.ย. 54
 RDG54E0024 รูปแบบการจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ(อุ่มแม่น้ำเลย) ของชุมชนบ้านน้ำอ้อม ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

1 เม.ย. 54
 RDG54E0023 ศึกษามูลค่าและคุณค่าจากป่าภูหินเหล็กไฟเพื่อสร้างการเรียนรู้ในการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา บ้านห้วยม่วง ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

1 เม.ย. 54
 RDG54E0018 รูปแบบการฟื้นฟูและอนุรักษ์ห้วยตองแวด บ้านโพธิ์ตก ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 มี.ค. 54
 RDG54E0013 ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านดอนข่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

1 ก.พ. 54
 RDG54E0001 ชุดโครงการศึกษาทางเลือกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน้ำห้วยหลวงจากฐานชุมชนสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย

1 ต.ค. 53
 RDG53S0017 รูปแบบและการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสตูล

1 ก.ย. 53
 RDG53S0015 แนวทางการใช้ประโยชน์จากป่าริมคลองและการจัดการที่ดินริมคลองเพื่อการฟื้นฟูคลองภูมีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหมูที่ 4 5 9 และ 14 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

1 ส.ค. 53
 RDG53S0014 สร้างความรู้ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบประมงพื้นบ้านเพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน

1 ส.ค. 53
 RDG53S0013 ฟื้นฟูพลับพลึงธารด้วยกระบวนการขยายพันธุ์และเพาะเลี้ยง เพื่ออนุรักษ์คลองนาคาโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบ้านฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง

1 ส.ค. 53
 RDG53S0010 กระบวนการค้นหาความรู้ด้วยตนเองของเด็กโดยใช้องค์ความรู้ของท้องถิ่นตำบลนาทอนเป็นฐานเพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

1 ส.ค. 53

โครงการวิจัยทั้งหมด : 536 โครงการ
หน้า : 7 / 18
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>