สื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หนังสือ จดหมายข่าวงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อ Multimedia Gallery รบบรวมรูปภาพ Gallery รบบรวมรูปภาพ
 
     

 
 
 

ปีที่ 15 ฉบับที่ 6
พ.ย - ธ.ค 2557


เวทีฟอรั่ม การอ่านยโสธร
เวทีเปลี่ยนความคิด สร้างอิสระแห่งการเรียนรู้ : สตูล
บทเรียนความสำเร็จ : กลไกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนสู่สังคมเป็นสุข
 
ห้องสมุดงานวิจัย สกว.
ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
 
ท่องเที่ยววิถีไทย
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นนราธิวาส
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสาน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจ.สมุทรสงคราม
 
 
 

 
โครงการวิจัย
ค้นหาโครงการวิจัย :
คำค้นหา :

ชุดโครงการวิจัย : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ เริ่มโครงการ
 RDG53S0009 แนวทางอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศริมตลิ่งด้วยพันธุ์พืชท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูคลองนางย่อนโดยชุมชนบ้านบางซอย หมู่ 7 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

1 ก.ค. 53
 RDG53S0008 แนวทางใช้ประโยชน์จากป่าสาคูที่ยั่งยืนในพื้นที่ป่าพรุสิรินธรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลูโบ๊ะซามา หมู่ที่ 8 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

1 มิ.ย. 53
 RDG53S0007 แนวทางการอนุรักษ์พันธุ์ปลาสวยงามในพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดงชุมชนบ้านลาแล หมู่ที่ 1 บ้านโต๊ะเวาะ หมู่ที่3 และบ้านโต๊ะแดง หมูที่ 5 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

1 มิ.ย. 53
 RDG53S0006 แนวทางการนำภูมิปัญญาการใช้ไม้พาดล่อผึ้งในพื้นที่สวนป่าและป่าเสม็ดของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพบ้านปิเหล็ง หมู่ที่ 5 และบ้านป่าเย หมู่ที่ 10 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

1 มิ.ย. 53
 RDG53N0027 แนวทางการเสริมสร้างพลังชุมชนในการจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่บ้านดอยปุย ตำบลสุเทพ บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองและบ้านแม่สา ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

1 ก.ย. 53
 RDG53N0020 แนวทางการจัดการทรัพยากรป่าห้วยหกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่ 2 บ้านสาสบหก ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

1 ก.ย. 53
 RDG53N0019 แนวทางในการจัดการทรัพยากรป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่สา และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

1 ก.ย. 53
 RDG53N0016 แนวทางการจัดการทรัพยากรป่าพื้นที่ต้นน้ำลี้ ตำบลตะเคียนปม โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายป่าชุมชนต้นน้ำลี้และหน่วยงานในพื้นที่ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

1 ก.ย. 53
 RDG53M0025 การจัดการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนที่สัมพันธ์กับป่าห้วยขาแข้ง อย่างมีส่วนร่วมของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

1 ก.ย. 53
 RDG53M0015 รูปแบบการจัดการระบบนิเวศน์คลองห้วยแร้ง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด

1 ก.ย. 53
 RDG53M0012 แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเพื่อการดูแลรักษาป่า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่กระบุง ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

1 ก.ย. 53
 RDG53M0006 รูปแบบการแก้ไขปัญหาการปลูกมันสำปะหลังเพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่หาอยู่หากินของคนกะเหรี่ยงบ้านกองม่องทะ ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

1 ก.ย. 53
 RDG53E0049 รูปแบบการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดินหนองแดนเหนือ บ้านศรีบุญเรือง ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

1 ส.ค. 53
 RDG53E0048 รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าภูไม้ฮาว โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนบ้านกกตูม ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

1 ส.ค. 53
 RDG53E0041 รูปแบบการอนุรักษ์ฟื้นฟูผักหวานและอาหารป่าเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านแก่งม่วง ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

1 ส.ค. 53
 RDG53E0037 สังเคราะห์องค์ความรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน้ำห้วยเสนงเพื่อผลักดันนโยบายสาธารณะจากฐานชุมชนสู่การปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน

1 ส.ค. 53
 RDG53E0036 กระบวนการสร้างการเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูอาหารท้องถิ่นในต้นน้ำคู้ บ้านศรีเจริญ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

1 ส.ค. 53
 RDG53E0033 ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมต่อการฟื้นฟูป่าเขากระทูนเพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรป่าของชุมชนชายแดนไทย - กัมพูชาอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

1 ส.ค. 53
 RDG53E0032 ศึกษาแนวทางการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนระดับเครือข่ายในการจัดการป่าดงใหญ่อย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนติดป่าดงใหญ่ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

1 ส.ค. 53
 RDG53E0027 กระบวนการรื้อฟื้น - สร้างใหม่กลุ่มทางสังคม กรณีศึกษาชุมชนป่าโคกหินลาด บ้านหนองคู ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

1 ก.ค. 53
 RDG53E0018 การศึกษารูปแบบในการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหว้าน ตำบลดอนกลอย อำเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี

1 มิ.ย. 53
 RDG53E0016 รูปแบบการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมป่าดงหอในการจัดการป่าต้นน้ำป่าสัก กรณีศึกษา : บ้านตาดเสี้ยว และบ้านถ้ำพระ ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ระยะที่ 2

1 มิ.ย. 53
 RDG53E0013 รูปแบบการจัดการน้ำห้วยตึ๊กชูเพื่อการผลิตทางการเกษตรของชุมชนบ้านโคกใหญ่-โคกสามัคคี ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

1 มิ.ย. 53
 RDG53E0012 ศึกษารูปแบบการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปลาชะโดในอ่างน้ำพาน (ห้วยหลวงตอนปลาย) กรณีศึกษาบ้านไทยสวรรค์ หมู่ที่ 12 ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

1 มิ.ย. 53
 RDG53E0011 รูปแบบการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานในการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนบ้านผาชัน และชุมชนบ้านโนนศาลา ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

1 มิ.ย. 53
 RDG53E0010 รูปแบบการอนุรักษ์และจัดการกุ้งฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1 มิ.ย. 53
 RDG53E0009 การฟื้นฟูวิถีชุมชนประมงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านบัวท่า ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

1 มิ.ย. 53
 RDG52S0039 แนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านตันหยงเปาว์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

1 ก.ย. 52
 RDG52S0037 การสังเคราะห์องค์ความรู้การจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้

1 ก.ย. 52
 RDG52S0030 การฟื้นฟูและอนุรักษ์คลองจำไหร ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระยะที่ 2

1 ส.ค. 52

โครงการวิจัยทั้งหมด : 536 โครงการ
หน้า : 8 / 18
 <<หน้าแรก  <หน้าก่อนนี้  | 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , |  หน้าถัดไป>  หน้าสุดท้าย>>